Версия за печат

00360-2017-0027

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер З-213 от дата 10.10.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831605795

BG411, УМБАЛ Александровска ЕАД, ул. Св. Г.Софийски № 1, За: Гергана Дерменджиева, България 1431, София, Тел.: 02 9230628, E-mail: umbal.alexandrovska@gmail.com, Факс: 02 9230646

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.alexandrovska.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 16 ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на китове и реактиви за автоматизирана система за тъканна диагностика Benchmark GX, която използва имуно-хистохимична (IHC) и in situ хибридизация (ISH) методики, налични върху една и съща платформа, производство на Roche Diagnostics”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящата поръчка е за доставка на китове и реактиви, за клиника по обща и клинична патология на УМБАЛ “Александровска” ЕАД, съгласно спецификация, посочена в документацията за участие.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделянето на обособени позиции и възлагането на част от обществената поръчка на друго лице е невъзможно, предвид обстоятелството че Хроно ООД е носител на изключителни права.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 65000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно 181, ал.1, във вр. с чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП, когато има наличие на изключителни права възложителите могат да приложат процедура на пряко договаряне. Китовете и реактивите, предмет на настоящата поръчка, са предназначени за наличната в отделение по обща и клинична патология автоматизирана система за тъканна диагностика Benchmark GX, производство на Roche, която използва имуно-хистохимична (IHC) и in situ хибридизация (ISH) методики, налични върху една и съща платформа. С представено оторизационно писмо Roche Diagnostics потвърждават и удостоверяват, че единствен оторизиран дистрибурор за територията на Р. България с право да внася и продава продукти и апарати, услуги и реактиви на Roche Diagnostics, с изключение на продукти от раздел диабет, е "Хроно" ООД.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

ХРОНО ООД, ЕИК 130998890

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197 от ЗОП, ал.1, т.5 от ЗОП, в 10-дневен срок от публикуване на настоящото решение.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

10.10.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

доц. д-р Костадин Георгиев Ангелов, дм

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор