Версия за печат

00267-2017-0089

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедураРешение номер 17РОП78 от дата 10.10.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, За: Лиляна Шопова - юрисконсулт, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656751, E-mail: todor_todorov@plovdiv.bg, Факс: 032 660571

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20171004rzBU5406087.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Извършване на ремонтни дейности на Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни правонарушители и лица със статут на бежанци

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Извършване на ремонтни дейности на Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни правонарушители и лица със статут на бежанци, съгласно количествена сметка, която е част от документацията за възлагане на обществената поръчка.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е нецелесъобразно, тъй като строителството предмет на процедурата не позволява да се сключат договори с няколко изпълнителя.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 9000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С Решение №17РОП69/14.08.2017 г. на Георги Титюков зам.-кмет СМДСП в община Пловдив,Възложител, съгласно Заповед №16ОА1356/07.06.2016 г. бе открита процедура за провеждане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: "Извършване на ремонтни дейности на Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни правонарушители и лица със статут на бежанци".Обществената поръчка бе по реда „открита процедура“, но до крайния срок за получаване на оферти – 17:15 часа на 19.09.2017 г.в деловодството на Община Пловдив не постъпи нито една оферта, поради което с Решение №17РОП69(2)/21.09.2017 г. процедурата бе прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Предвид обстоятелството, че необходимостта от провеждане на обществена поръчка и сключването на договор за извършване на ремонтни дейности на Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни правонарушители и лица със статут на бежанци не е отпаднала, а при откритата процедура не са подадени оферти и първоначално обявените условия не са съществено променени, считам, че са налице обстоятелствата по чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП и може да се пристъпи към провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

"ПРОТЕКТОР БГ" ЕООД, с ЕИК: 115757512, Даниела Любчова Тодорова- управител, п.к 4000, ул.Хан Аспарух No 11, гр. Пловдив, office@protektor.bg

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 17РОП69 от 14.08.2017 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00267-2017-0075

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

10.10.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Георги Петров Титюков

VIII.2) Длъжност

Зам.-кмет СМДСП, Възложител съгласно Заповед №16ОА1356/07.06.2016г.