00373-2017-0034

BG-Стара Загора:

Решение за откриване на процедураРешение номер 2329 от дата 09.10.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 123024538

BG344, Тракийски университет, Студентски град, За: инж.Живка Генова, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270, E-mail: zhivka_genova@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на Ултразвуков инхалатор за нуждите на Медицински колеж при Тракийски университет гр. Стара Загора“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Доставка на Ултразвуков инхалатор за нуждите на Медицински колеж при Тракийски университет гр. Стара Загора“ - Работна честота - 1,7 МНz с диапазон +/- 10 %; - Време на непрекъсната работа - 4 ч.; - Консумирана мощност - 60VA; - Капацитет на лекарствената течност - 150 ml; - Капацитет на вода - 350 ml; - Скорост на получаване на аерозолната смес - минимум 4 ml/мин.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата поръчка не е разделена на обособени позиции. Като се вземе предвид естеството на доставката – предмет на възлагане, настоящата обществена поръчката не следва да бъде разделена на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 416.67 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С Решение № 2329 от 09.10.2017 г. на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора е открита процедура – процедура на договаряне без предварително обявление, съгл. чл. 79, ал. 1 от ЗОП. В конкретният случай, процедурата е открита на основание на: чл. 79, ал. 1, т. 1, предл.първо от ЗОП – а именно: „при открита процедура не са подадени оферти за участие“ по отношение на: „Доставка на лабораторно и медицинско оборудване за нуждите на Медицински колеж при Тракийски университет гр. Стара Загора“ - Обособена позиция № 3 „Доставка на Ултразвуков инхалатор“. С Решение № 1136 от 15.05.2017 г. на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора и на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП е обявена обществена поръчка – Открита процедура с предмет: „Доставка на лабораторно и медицинско оборудване за нуждите на Медицински колеж при Тракийски университет гр. Стара Загора“. Поръчката е обособена в 3 /три/ позиции. С Решение № 1618 от 07.07.2017 г. на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора и на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, обществена поръчка с предмет: „Доставка на лабораторно и медицинско оборудване за нуждите на Медицински колеж при Тракийски университет гр. Стара Загора“, е прекратена по отношение на: - Обособена позиция № 3 „Доставка на Ултразвуков инхалатор“ На основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП процедурата по посочената обособена позиция № 3 „Доставка на Ултразвуков инхалатор“ е прекратена, тъй като в определения от Възложителя срок за получаване на оферти, а именно до 23.06.2017 г., 16.30 ч., в деловодството на Тракийски университет гр. Стара Загора не е подадена нито една оферта за участие. Предвид горепосоченото съображение Възложителят счита, че в конкретния случай е налице фактическо и правно основание за откриване на процедура Договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на Ултразвуков инхалатор за нуждите на Медицински колеж при Тракийски университет гр. Стара Загора“ на основание: чл. 79, ал. 1, т. 1, предл.първо от ЗОП – а именно: „при открита процедура не са подадени оферти за участие“ по отношение на: обособена позиция № 3 „Доставка на Ултразвуков инхалатор“

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

"Медицинска Техника Инженеринг" ООД гр. София Адрес: гр. София 1750, ж.к. "Младост" 1, бл. 28 Б, ул. Димитър Моллов

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 1136 от 15.05.2017 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00373-2017-0010

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Цялата информация по настоящата поръчка е публикувана в основния сайт на Тракийски университет гр. Стара Загора, в главно меню "Профил на купувача" с адрес: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20171009HVCD1359213 1. Участникът в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 54, ал.1, т.1, т.2, т.3, т.4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1, т.3, т.5 от ЗОП. 2.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността без включен ДДС на поръчката, за която се сключва договор. Гаранцията се предоставя в една от следните форми: парична сума, банкова гаранция, застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да поддържа валидна гаранция за изпълнение на доставката в посочения в договора размер и срок. Съгласно чл.111, ал. 10, изр.2 от ЗОП, част от внесената гаранция за изпълнение ще служи като обезпечение изпълнението на задълженията на Изпълнителя за гаранционната поддръжка на доставения апарат/и, за сключения договор, съгласно уговорените условия и срокове. Провеждането на договарянето ще се извърши на 23.10.2017 г. от 10.40 часа в Заседателната зала на Тракийски университет гр. Стара Загора.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

09.10.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

проф. двмн Иван Тодоров Въшин

VIII.2) Длъжност

Ректор на Тракийски университет, гр. Стара Загора