Версия за печат

00373-2017-0032

BG-Стара Загора:

Решение за откриване на процедураРешение номер 2327 от дата 09.10.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 123024538

BG344, Тракийски университет, Студентски град, За: инж.Живка Генова, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270, E-mail: zhivka_genova@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на паров стерилизатор - автоклав за нуждите на Медицински колеж при Тракийски университет гр. Стара Загора

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Доставка на паров стерилизатор - автоклав за нуждите на Медицински колеж при Тракийски университет гр. Стара Загора“ - Обем на камерата 25 л.; - Клас В; - Пет програми за стерилизация и 3 тестови програми; - Режим на фракциониран рre –вакуум; - Възможност за ръчно зареждане с вода, както и за връзка с водопреносната мрежа.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата поръчка не е разделена на обособени позиции. Като се вземе предвид естеството на доставката – предмет на възлагане, настоящата обществена поръчката не следва да бъде разделена на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 3500 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С Решение № 2327 от 09.10.2017 г. на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора е открита процедура – процедура на договаряне без предварително обявление, съгл. чл. 79, ал. 1 от ЗОП. В конкретният случай, процедурата е открита на основание на: чл. 79, ал. 1, т. 1, предл. първо от ЗОП – а именно: „при открита процедура не са подадени оферти за участие“ по отношение на: „Доставка на лабораторно и медицинско оборудване за нуждите на Медицински колеж при Тракийски университет гр. Стара Загора“ - Обособена позиция № 1 „Доставка на паров стерилизатор - автоклав“ С Решение № 1136 от 15.05.2017 г. на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора и на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП е обявена обществена поръчка – Открита процедура с предмет: „Доставка на лабораторно и медицинско оборудване за нуждите на Медицински колеж при Тракийски университет гр. Стара Загора“. С Решение № 1618 от 07.07.2017 г. на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора и на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, обществена поръчка с предмет: „Доставка на лабораторно и медицинско оборудване за нуждите на Медицински колеж при Тракийски университет гр. Стара Загора“ е прекратена по отношение на: - Обособена позиция № 1 „Доставка на паров стерилизатор - автоклав“ На основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП процедурата по посочената обособена позиция № 1 „Доставка на паров стерилизатор - автоклав“ е прекратена, тъй като в определения от Възложителя срок за получаване на оферти, а именно до 23.06.2017 г., 16.30 ч., в деловодството на Тракийски университет гр. Стара Загора не е подадена нито една оферта за участие. Предвид горепосоченото съображение Възложителят счита, че в конкретния случай е налице фактическо и правно основание за откриване на процедура Договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на паров стерилизатор - автоклав за нуждите на Медицински колеж при Тракийски университет гр. Стара Загора“ на основание: чл. 79, ал. 1, т. 1, предл.първо от ЗОП – а именно: „при открита процедура не са подадени оферти за участие“ по отношение на: обособена позиция № 1 „Доставка на паров стерилизатор - автоклав“.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

"Медицинска Техника Инженеринг" ООД гр. София Адрес: гр. София 1750, ж.к. "Младост" 1, бл. 28 Б, ул. Димитър Моллов

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 1136 от 15.05.2017 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00373-2017-0010

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Цялата информация по настоящата поръчка е публикувана в основния сайт на Тракийски университет гр. Стара Загора, в главно меню "Профил на купувача" с адрес: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20171009hqaM1330156 1. Участникът в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 54, ал.1, т.1, т.2, т.3, т.4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1, т.3, т.5 от ЗОП. 2.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността без включен ДДС на поръчката, за която се сключва договор. Гаранцията се предоставя в една от следните форми: парична сума, банкова гаранция, застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да поддържа валидна гаранция за изпълнение на доставката в посочения в договора размер и срок. Съгласно чл.111, ал. 10, изр.2 от ЗОП, част от внесената гаранция за изпълнение ще служи като обезпечение изпълнението на задълженията на Изпълнителя за гаранционната поддръжка на доставения апарат/и, за сключения договор, съгласно уговорените условия и срокове. Провеждането на договарянето ще се извърши на 23.10.2017 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на Тракийски университет гр. Стара Загора.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Чл.197. ал.1, т.1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

09.10.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

проф. двмн Иван Тодоров Въшин

VIII.2) Длъжност

Ректор на Тракийски университет, гр. Стара Загора