Версия за печат

00396-2017-0002

BG-Борово:

Решение за откриване на процедураРешение номер 452 от дата 06.10.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000530479

BG323, Община Борово, ул. Никола Вапцаров № 1А, За: Кмет на Община Борово, България 7174, Борово, Тел.: 0359 081402253, E-mail: borovo_op@b-trust.org, Факс: 0359 081771774

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.borovo.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.borovo.org/bg/oporachki.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на хранителни продукти за заведенията на бюджетна издръжка в Oбщина Борово“, по 9 обособени позиции.

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка” по смисъла на чл.3, ал.1, т.2 от ЗОП. Предмет на обществената поръчка е доставка на хранителни продукти за заведенията на бюджетна издръжка в Oбщина Борово със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: Месо и месни продукти; Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти; Обособена позиция №3: Масла и мазнини; Обособена позиция №4: Риба, рибни продукти и други морски храни Обособена позиция №5: Яйца; Обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа; Обособена позиция №7: Картофи, кореноплодни и варива; Обособена позиция №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях; Обособена позиция №9: Други хранителни продукти; Обособените позиции и включените в тях продукти са описани подробно в Техническата спецификация към документацията за участие в процедурата, достъпна в Профила на купувача. Описаните количества на хранителните продукти по видове в обособените самостоятелни позиции са прогнозни и ориентировъчни в зависимост от потребностите на възложителя. Възложителят не се задължава в срока на договора да потреби посоченото прогнозно количество хранителни продукти или да се ограничава от това количество. Прогнозната стойност за изпълнение предмета на поръчката е 143 321,47 лв. без ДДС, в това число по обособени позиции, както следва: - Обособена позиция №1: Месо и месни продукти – 36 977,96 лв. - Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти – 28 117,10 лв. - Обособена позиция №3: Масла и мазнини – 2736,52 лв. - Обособена позиция №4: Риба, рибни продукти и други морски храни – 9535,67 лв. - Обособена позиция №5: Яйца – 2271,72 лв. - Обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа – 8680,25 лв. - Обособена позиция №7: Картофи, кореноплодни и варива – 7715,12 лв. - Обособена позиция №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях – 16 449,03 лв. - Обособена позиция №9: Други хранителни продукти – 30 838,10 лв. Посочената прогнозна стойност представлява максималният бюджет по обществената поръчка. Офертите на участниците не трябва да надхвърлят максималния одобрен бюджет на поръчката, вкл. и стойностите на отделните обособени позиции. Участник, предложил цена, по-висока от максимално допустимата ще бъде отстранен от участие в процедурата.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 143321.47 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Срокът за обжалване е съгласно Част шеста, Глава двадесет и седма, чл.197 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

06.10.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

За Възложител: Валерия Борисова

VIII.2) Длъжност

Заместник-Кмет на Община Борово