Версия за печат

00267-2017-0087

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедураРешение номер 17РОП77 от дата 04.10.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов 1, За: Бояна Бояджиева - ст. юрисконсулт в дирекция ОП, България 4000, Пловдив, Тел.: 00359 32656800, E-mail: todor_todorov@plovdiv.bg, Факс: 00359 32660571

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://op.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи за подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Пловдив, финансирани по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Избраният Изпълнител ще извърши работно проектиране, ще изпълни съответните строително-монтажни работи и дейности по пускане в експлоатация на обекта и ще осъществи авторски надзор, съгласно изискванията на Възложителя и условията на договора.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата обществена поръчка не е разделена на обособени позиции, тъй като би било нецелесъобразно предметът на същата да бъде реализиран от повече от един изпълнител.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 247105.2 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С Решение №16РОП64 от дата 30.06.2016 г. е открита обществена поръчка -"открита процедура" с предмет: „Проектиране и изпълнение на СМР за подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Пловдив, финансирани по НПЕЕМЖС по 54 обособени позиции". По време на провеждане на процедурата с Решение №16РОП64-5/20.07.2016г., възложителят е прекратил поръчката в частта й по три от обособените позиции на основание чл. 110, ал.1, т. 8, във вр. с чл. 22, ал. 1, т.8 от ЗОП. След провеждане на горепосочената процедура с Решение №16РОП64-25/ 30.12.2016г.възложителят е определил изпълнители за двадесет и четири от първоначално обявените обособени позиции и е прекратил процедурата в частта й по останалите обособени позиции. От тях единадесет са прекратени на основание чл.110, ал.1, т.2 от ЗОП с мотива, че всички оферти, представени от участниците за цитираните обособени позиции не отговарят на условията за предствяне или са неподходящи. В тази връзка е и прекратена обособената позиция №48, която се открива с настоящото решение като самостоятелна обществена поръчка. Предвид обстоятелството, че необходимостта от възлагането й не е отпаднала, Възложителят счита, че е налице основание за провеждане на договаряне без предварително обявление за същата,тъй като тя е прекратена с мотива, че подадените в откритата процедура оферти за нея са неподходящи и първоначално обявените условия не са съществено променени.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

"Техно строй Бългрия" ООД, с управители Никола Николов и Христо Николов, с ЕИК:175410402, адрес: област София, гр. София 1408, ул. "Витоша" No 188, e-mail: office@technostroy.bg

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 16РОП64 от 30.06.2016 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00267-2016-0068

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Договарянето ще се състои на 12.10.2017г. от 10:00 часа на адрес: гр. Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" №1, ет. 3, стая №36. За провеждане на предговорите е необходимо присъствието на лице, законно представляващо участника или от надлежно упълномощено/и от него лице/а.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1, т.5 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

04.10.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Георги Петров Титюков

VIII.2) Длъжност

Зам.-кмет СМДСП, Възложител съгл. Заповед №17ОА340/15.02.2017г.