Версия за печат

00267-2017-0086

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедураРешение номер 17 РОП 75 от дата 26.09.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Централен № 1, За: инж. Танева, гл. юрк. Милкова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656447, E-mail: smsti_op@dir.bg, Факс: 032 260398

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Проектиране на улици и булеварди на територията на град Пловдив по 11 обособени позиции

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е Проектиране на улици и булеварди на територията на град Пловдив по 11 обособени позиции: I обособена позиция: Реконструкция на бул.”Хаджи Димитър” – в участъка от бул.”Хр.Ботев” до ул.”Царевец“ – стойност 70 000 лв. с ДДС II обособена позиция: Реконструкция /основен ремонт/ на ул.”Богомил” от бул.”Източен” до ул.”Арх.Камен Петков” – стойност 20 000 лв. с ДДС III обособена позиция: Реконструкция /основен ремонт/ на ул.”Любен Каравелов” от бул.”Васил Априлов” до бул.”Христо Ботев” – стойност 50 000 лв. с ДДС IV обособена позиция: Реконструкция на ул.”Полет” – в участъка от ул.”Васил Левски” до ул.”Брезовско шосе”– стойност 120 000 лв. с ДДС V обособена позиция: Разширение на ул.”Цар Симеон” – в участъка от ул.”Княз Борис І” до ул.”Ягодовско шосе” – стойност 30 000 лв. с ДДС VI обособена позиция: Реконструкция на ул. “Рогошко шосе” в обхвата от Мост “Адата” до землищна граница на град Пловдив – стойност 120 000 лв. с ДДС VII обособена позиция: Проектиране на велоалеи на територията на град Пловдив – стойност 50 000 лв. с ДДС VIII обособена позиция: Продължение на бул. Александър Стамболийски“ и свързването му с бул. „Цар Симеон“ като елемент на първостепенната улична мрежа, в участъка между бул. „Кукленско шосе“ и бул. „Асеновградско шосе“, в обхвата на гр. Пловдив – стойност 250 000 лв. с ДДС IX обособена позиция: Реконструкция на ул. „Даме Груев“ в участъка от транспортен възел „Родопи“ до бул. „Македония“ – стойност 40 000 лв. с ДДС X обособена позиция: Изграждане на бул. „Македония“- продължение от бул. „Никола Вапцаров“ до ул. „Поручик Въльо Стефов“ – стойност 70 000 лв. с ДДС XI обособена позиция: Основен ремонт на: - ул. "Граф Игнатиев" - в участъка от бул. "Цар Борис III обединител" до ул. "Петко Д. Петков"; - ул. "Богомил" - в участъка от ул. "Петко Д. Петков"до бул. "Цар Борис III обединител" - ул. "Цар Асен I-ви" - в участъка от ул. "Леонардо Да Винчи" до бул. "Христо Ботев" - ул.“Леонардо Да Винчи“ - в участъка от ул.“Граф Игнатиев“ до ул.“Цар Асен I-ви“ - ул.“Борислав“ – от ул.“ Граф Игнатиев“ до ул.“Доспат“ - ул.“Хайдушка“, ул.“Доспат“, ул.“Крали Марко“, ул.“Добри Чинтулов“ – стойност 84 000 лв. с ДДС

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 753333.33 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят открива настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.73, ал.1 и чл.18, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен осигуряването на свободна и лоялна конкуренция, публичност и прозрачност на избора, както и ефективност при разходването на бюджетните средства по възлагане изпълнението на обществената поръчка.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

26.09.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Йордан Атанасов Калев

VIII.2) Длъжност

Директор на Дирекция "СМСТИ" и Възложител съгласно Заповед № 16ОА1356/ 07.06.2016 год. на Кмета на община Пловдив