Версия за печат

00267-2017-0085

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедураРешение номер 17РОП76 от дата 26.09.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, За: Бояна Бояджиева- ст. юрисконсулт в дирекция Обществени поръчки, България 4000, Пловдив, Тел.: 00359 32656800, E-mail: otdel_op@abv.bg, Факс: 00359 32660571

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://op.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Кетъринг- услуга по приготвяне и доставяне на топла храна и ободряващи напитки за нуждите на ОП "Общинска охрана"

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка е предоставянето на услугата кетъринг - приготвяне и доставяне на храна и ободряващи напитки за нуждите на работниците и служителите на ОП "Общинска охрана", извършващи дванадесетчасови дневни и нощни работни смени, като ежедневните доставки следва да се извършват по местонахождението на обектите на ОП "Общинска охрана", съгласно предварително подадена седмична заявка.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата обществена поръчка не е разделена на обособени позиции, тъй като предметът на същата е неделим и би било нецелесъобразно да бъде реализиран от повече от един изпълнител.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 183333.33 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С Решение №17РОП52/29.06.2017г. на Стефан Стоянов- зам. –кмет ОРЕПМС, Възложител съгласно Заповед №17ОА1560/27.06.2017г., бе открита процедура за провеждане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Кетъринг – услуга по приготвяне и доставяне на топла храна и ободряващи напитки за нуждите на ОП „Общинска охрана“. Обществената поръчка бе по реда „открита процедура“, но до крайния срок за получаване на оферти – 17:15 часа на 04.08.2017г. в деловодството на Община Пловдив не постъпи нито една оферта, поради което с Решение №17РОП52 (2)/ 01.09.2017г. процедурата бе прекратена на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Предвид обстоятелството, че необходимостта от провеждане на обществена поръчка и сключването на договор за доставка на топла храна и ободряващи напитки не е отпаднала, а при откритата процедура не са подадени оферти и първоначално обявените условия не са съществено променени, считам, че са налице обстоятелствата по чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП и може да се пристъпи към провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

"Д И М ИНВЕСТМЪНТ", с ЕИК: 160095370, Красимир Кръстев - управител, адрес: п.к.4124, област Пловдив, община Родопи, с. Белащица, ул. "Пенчо Славейков" №134, e-mail: hotel@hotelsvetigeorgi.com;

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 17РОП52 от 29.06.2017 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00267-2017-0059

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

На основание чл. 21, ал, 1 от ЗОП и чл. 6, ал. 1 от ППЗОП се предвижда договорът за възлагане на настоящата обществена поръчка да бъде еднократно подновен при същите условия - включително срок, обем и обща стойност при условията, посочени в проекта на договор. Посочената по-горе прогнозна стойност (в размер на 183333,33 лева без вкл. ДДС) е с включено предвиденото подновяване.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

26.09.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Александър Милков Държиков

VIII.2) Длъжност

Зам.-кмет "Култура и туризъм" при Община Пловдив, възложител, съгласно Заповед №17ОА2318/19.09.2017г.