00714-2017-0001

BG-Варна:

Решение за откриване на процедураРешение номер 809 от дата 25.09.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000090065

BG331, Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов-Варна ЕООД, гр. Варна, бул. Цар Освободител 150, За: Татяна Хинева, България 9000, Варна, Тел.: 052 613789, E-mail: ag_varna@abv.bg, Факс: 052 613797

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.agvarna.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.agvarna.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170925VJvQ153890.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Представляващ лечебно заведение, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящата обществена поръчка обхваща периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на "СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов-Варна" ЕООД след предварителна писмена заявка от страна на възложителя. Предметът на обществената поръчка е обособен в една отворена позиция, включваща 9 (девет) номенклатурни единици, а именно: 1. "Ректален катетър10 - СН", 2. "Ректален катетър14 - СН", 3. "Назодуоденална сонда № 4", 4. "Конектор трипътен 7х7х7, 9/11х 9/11х9/11", 5. "Конектор двупътен - 7х7 (адаптор)", 6. " Неонатални ендотрахеални тръби № 2 - прозрачни, без балон, рентгено позитивни,с атравматичен маркиран чашковиден връх,градуирани,без латекс ", 7. "Неонатални ендотрахеални тръби № 2.5 прозрачни, без балон, рентгено позитивни,с атравматичен маркиран чашковиден връх,градуирани,без латекс", 8. "Неонатални ендотрахеални тръби № 3 прозрачни, без балон, рентгено позитивни,с атравматичен маркиран чашковиден връх,градуирани,без латекс" и 9. "Неонатални ендотрахеални тръби № 3.5 прозрачни, без балон, рентгено позитивни,с атравматичен маркиран чашковиден връх,градуирани,без латекс, като участниците могат да оферират доставка на стоките по една, повече или по всички номенклатурни единици. Подробно описание на стоките по съответните номенклатурни единици, включително относно качество, количество и други специфични изисквания, е предоставено в поканата до участниците и документацията на обществената поръчка, в т.ч. в Техническата спецификация.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на обществената поръчка включва общо 9 (девет) номенклатурни единици, които са свързани помежду си и не е рационално разделянето на обособени позиции. Позицията е отворена, като не е поставено изискване за участие задължително по всички номенклатурни единици. Наред с това настоящата процедура е свързана с предходно проведена такава, която по отношение на номенклатурните единици, предмет на тази поръчка, е била прекратена, поради което възлагането на поръчката по реда на прякото договаряне изключва съществена промяна в условията на предходно проведената процедура.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 4467 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 224180 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез провеждане на публично състезание, открита с Решение № 806/1.12.2016 г. с уникален номер в РОП 00714/2016-0002 с предмет "Периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на СБАГАЛПроф.д-р Д. Стаматов - Варна ЕООД", в резултат от приключването на която са били сключени договори за възлагане на обществена поръчка на обща стойност 197 347,70 лв. без вкл.ДДС по 232 бр. номенклатурни единици от предмета на поръчката.


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С решение № 806/1.12.16 г. е била обявена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет „Периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на "СБАГАЛ Проф.д-р Д.Стаматов-Варна" ЕООД, обособена в една отворена позиция, включваща 241 номенклатурни единици. С Решение № 10/18.5.17 г. на основание чл. 22 ал. 1 т. 8 от ЗОП вр. чл. 110 ал. 1 т. 1 от ЗОП и резултатите от проведената процедура, отразени в протоколите и доклада за работата на комисията, процедурата е била прекратена по отношение на номеклатурни единици с №№ 44 "Ректален катетър10 - СН", № 45 "Ректален катетър14 - СН", № 57 "Назодуоденална сонда № 4", № 173 "Конектор трипътен 7х7х7, 9/11х 9/11х9/11", № 174 "Конектор двупътен - 7х7 (адаптор)", № 181 " Неонатални ендотрахеални тръби № 2 - прозрачни, без балон, рентгено позитивни,с атравматичен маркиран чашковиден връх,градуирани,без латекс ", № 182 "Неонатални ендотрахеални тръби № 2.5 прозрачни, без балон, рентгено позитивни,с атравматичен маркиран чашковиден връх,градуирани,без латекс", № 183 "Неонатални ендотрахеални тръби № 3 прозрачни, без балон, рентгено позитивни,с атравматичен маркиран чашковиден връх,градуирани,без латекс" и № 184 "Неонатални ендотрахеални тръби № 3.5 прозрачни, без балон, рентгено позитивни,с атравматичен маркиран чашковиден връх,градуирани,без латекс" поради това, че за тези номенклатурни единици не са били подадени оферти или подадените такива не са отговаряли на предварително обявените от възложителя условия и са били неподходящи. От изложеното по-горе се установява, че в случая са налице предпоставките на чл. 182 ал. 1 т. 2 от ЗОП за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне по отношение на консумативите по номенклатурните единици, за които предходната процедура - публично състезание е била прекратена

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

"АГАРТА-ЦМ" ЕООД ЕИК 121096923 "ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ" ЕООД ЕИК 130928543 "МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД ЕИК 831641528

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 806 от 01.12.2016 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00714-2016-0002

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197 ал. 1 т. 5 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

25.09.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Емил Георгиев Ковачев

VIII.2) Длъжност

Управител на "СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов-Варна" ЕООД