Версия за печат

00022-2017-0005

BG-Асеновград:

Решение за откриване на процедураРешение номер А-1464 от дата 20.09.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471059

BG421, Община Асеновград, пл. Академик Николай Хайтов № 9, За: Дора Младенова, България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 20328, E-mail: obstina@assenovgrad.com, Факс: 0331 65156

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.assenovgrad.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20170920EWqv907865.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Изготвяне на актуализация на общинската програма за качество на атмосферния въздух в изпълнение на проект „Актуализация на общинската програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на утвърдените норми в атмосферния въздух в община Асеновград по ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Целта на поръчката е актуализация на общинската програма за намаляване на нивата на замърсителите (финипрахови частици (ФПЧ10) и кадмий (Cd)) и за достигане на утвърдените норми за качество на атмосферния въздух в ОбщинаАсеновград и планиране на адекватни мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух, които да доведат до постигане на определените норми за КАВ. Актуализацията на общинската програма за КАВ е основано на ангажименти, произтичащи от националното законодателство, което транспонира изцяло Директива 2008/50/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа (Директива 2008/50/ЕО) и ще има косвен принос за постигане на специфичната цел по приоритетна ос 5 „Намаляване замърсяването на атмосферния въздух, чрез понижаване количествата на ФПЧ10/NOx” на ОПОС 2014-2020 г., като предостави основа, подпомагаща избора на адекватни към местните условия мерки за подобряване КАВ.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Обществената поръчка се финансира по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“, приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“, процедура BG16M1OP002-5.002 „Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух“ проект „„Актуализация на общинската програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на утвърдените норми в атмосферния въздух в община Асеновград“

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

За качественото изпълнение на поръчката дейностите, предмет на поръчката трябва да бъдат изпълнени от един икономически оператор. в случай, че поръчката се раздели на обособени позиции има опасност при изпълнението да настъпят сериозни технически затруднения и оскъпчване. безспорно са налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред за провеждане на публично състезание.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 87435 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предвид обстоятелството, че естеството на поръчката позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификация безспорно е налице възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по предвидения в Закона за обществените поръчки ред за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

20.09.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Димчо Атанасов Темелков

VIII.2) Длъжност

Зам.-кмет на Община Асеновград, оправомощен със Заповед №А-1433/15.09.2017г. на Кмета на Община Асеновград