Версия за печат

00601-2017-0010

BG-Долна Митрополия:

Решение за откриване на процедураРешение номер РД-08-612 от дата 15.09.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000413725

BG314, община Долна Митрополия, ул.Св. Св. Кирил и Методий № 39, За: инж. Пепа Герашка - директор на дирекция ООСИКИ, България 5855, Долна Митрополия, Тел.: 065 522506, E-mail: dolna_mitropolia@el-soft.com, Факс: 065 522506

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dolnamitropolia.acstre.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.dolnamitropolia.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170915cCPB1086530.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на Община Долна Митрополия”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на поръчката включва доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на Община Долна Митрополия, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на възложителя.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предмет на обществената поръчка е доставка на нетна електрическа енергия за обекти, собственост на община Долна Митрополия. Основен мотив за неразделяне на обществената поръчка на обособени позиции е фактът, че дейностите по изпълнение на доставките и балансирането са систематично свързани и неделими, поради което обществената поръчка следва да бъде изпълнена от един доставчик и не е целесъобразно нейното разделяне на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 114070 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

• При съобразяване на изискванията на разпоредбата на чл. 27 от ППЗОП и предвид обстоятелството, че естеството на доставката позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, както и не са налице условията за провеждане на някоя от другите процедури по чл. 18 от ЗОП, настоящата обществена поръчка следва да бъде възложена по предвидения в чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП ред и вид процедура – Публично състезание.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Срокът за обжалване е съгласно Част шеста, Глава двадесет и седма, чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

15.09.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Поля Василева Цоновска

VIII.2) Длъжност

Кмет на община Долна Митрополия