Версия за печат

00896-2017-0003

BG-Панагюрище:

Решение за откриване на процедураРешение номер 6 от дата 11.09.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 112067709

BG423, ЕКО МЕДЕТ ЕООД, ул. Георги Бенковски № 7, ет. 2, За: д-р Ясен Христов, България 4500, Панагюрище, Тел.: 0357 64030, E-mail: ekomedet@abv.bg, Факс: 0357 64030

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.ekomedet.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://ekomedet.com/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Околна среда


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Изпълнение на инвестиционен проект „Техническа ликвидация на обогатителна фабрика „Медет“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

В предмета на обществената поръчка са включени следните основни групи дейности: 1/ подготвителни дейности, включително оформяне и организиране на площадката за разполагане на изпълнителя; 2/ демонтиране на машини и съоръжения; 3/ разрушителни дейности, включително извършване на пробивно-взривни работи; 4/ изместване на водопровод ф 1000 мм; 5/ изместване на 2 бр. въздушни кабелни линии; 6/ обезопасяване на Нови междинни бункери над кота 1044,50 м; 7/ управление на отпадъците, включително транспортиране и продажба от името на Изпълнителя и за сметка на Възложителя на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) с кодове 17 04 01 мед, бронз, месинг; 17 04 02 алуминий и 17 04 05 желязо и стомана съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, образувани в резултат от разрушителните и демонтажни дейности, до определен/и от изпълнителя лицензиран/и търговец/и на ОЧЦМ.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

3

Критериите за подбор:

1

Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи договорни условия:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции би било нецелесъобразно за възложителя, тъй като създава реална опасност от възникване на прекомерни технически трудности при реализирането на работния проект за техническата ликвидация на обогатителна фабрика „Медет“ и от оскъпяване на отделните видове дейности. Предметът на поръчката представлява комплекс от взаимосвързани и взаимозависими дейности, които следва да бъдат извършени в определена технологична последователност. Необходимостта от пълна синхронизация между разрушителни, демонтажни и строително-монтажни работи и дейности по управление на генерираните строителни отпадъци изисква разработването на единна и цялостна концепция за изпълнение. Поради това възлагането на поръчката на един изпълнител е оптималният вариант от техническа и организационна гледна точка и минимизира до голяма степен риска недостатъчната координация на различни изпълнители да доведе до неправилно и некачествено изпълнение. Освен това, дейностите по техническа ликвидация крият сериозен риск за живота и здравето както на изпълняващите ги, така и на намиращите се в близост до тях лица, тъй като са свързани с използването на тежка строителна техника, с демонтажа на амортизирани едрогабаритни промишлени машини и съоръжения и с разрушаването на компрометирани сгради и сградни комплекси, включително чрез използването на взривни материали. Участието на няколко екипа на различни изпълнители би изисквало полагането на големи усилия и ангажирането на сериозни ресурси както от страна на възложителя, така и от изпълнителите, за обезпечаване на безопасни условия на строителната площадка.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 6180700 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл. 73, ал. 1 от ЗОП при възлагане на обществени поръчки публичните възложители могат да избират свободно открита процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.09.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Ясен Стоянов Христов

VIII.2) Длъжност

управител