01389-2017-0006

BG-Варна:

Решение за откриване на процедураРешение номер 12 от дата 01.09.2017 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 103003668

BG331, Градски транспорт ЕАД, ул. Тролейна № 48, За: Илияна Жекова - експерт в звено Обществени поръчки, България 9000, Варна, Тел.: 052 572236, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gtvarna.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pk.gtvarna.com/2017/procedura-po-zop-01389-2017-0006.

I.4) Основна дейност

Транспортни услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 132 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите на „Градски транспорт” ЕАД гр.Варна”

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Настоящата обществена поръчка обхваща изпълнение на услуги по изработване, отпечатване, опаковане в индивидуални пликове и доставка на ваучери за храна, използвани като средство за замяна, посредством което ползвателите получават храна и хранителни продукти срещу номиналната стойност на ваучерите в ресторанти, заведения за бързо обслужване, както и в обекти за търговия с храни, включително магазини за хранителни стоки, супермаркети, хипермаркети и др., осъществяващи дейност в съответствие с изискванията на Закона за храните. Цялостната дейност, свързана със заявката, изработването, отпечатването, опаковането в индивидуални пликове и доставянето на ваучерите за храна до адреса на Възложителя, следва да бъде в пълно съответствие с изискванията на Наредба № 7 от 09.07.2003г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите (доп.ДВ, бр.24 от 31.03.2015г., в сила от 31.03.2015г.). Отпечатването и доставката на ваучери се извършва само въз основа на изрична писмена заявка от страна на Възложителя, в която се посочва конкретно изискуемия и подлежащ на доставка брой ваучери и разпределението им по номинали (2 лв. или 5 лв.), съобразно броя на правоимащите лица за съответния период.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

В конкретния случай не е целесъобразно разделянето на обществената поръчка на обособени позиции, тъй като цикълът по изработване, отпечатване, опаковане в индивидуални пликове и доставка на ваучери за храна, по естеството си е затворен и обективно неделим, доколкото всяка една дейност е свързана с останалите, като целият този цикъл се извършва от един и същ оператор.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 2399760 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Изборът на процедура по чл.18,ал.1,т.1 от ЗОП е обусловен от прогнозната стойност на поръчката, която попада в рамките на стойностите по чл.20, ал.1, т.3, буква "б" от ЗОП за услуги, както и предвид факта, че не са налице условия за провеждане на друг вид процедура измежду посочените в чл.18 от ЗОП. Провеждането на открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката,свободна и лоялна конкуренция,равнопоставеност,недопускане на дискриминация, прозрачност при разходването на финансовите средства. Откритата процедура ще даде възможност на всички заинтересовани лица да подадат оферти, което в максимална степен ще обезпечи интереса на "Градски транспорт" ЕАД гр.Варна.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедурата може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

01.09.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Жельо Петров Алексиев

VIII.2) Длъжност

Председател на Съвета на Директорите на "Градски транспорт" ЕАД гр.Варна и упълномощен от Изпълнителния директор на "Градски транспорт" ЕАД гр.Варна да го представлява, по силата на пълномощно № 1192/08.08.2017г.