Версия за печат

00602-2017-0002

BG-с. Мирково:

Решение за откриване на процедураРешение номер 81 от дата 25.08.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000777248

BG412, Община Мирково, ул. Ал. Стамболийски №345, За: Нели Кенанова - специалист ППОП, Вануату 2086, с. Мирково, Тел.: 07182-2286, E-mail: ob6tinamirkovo@mail.bg, Факс: 07182-2550

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mirkovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mirkovo.bg/obshtestveni-poruchki.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Oбщина Мирково във връзка с изпълнението на дейностите по договор за предоставяне на БФП № BG05FMOP001-3.002-0213-C01 от 14.07.2017 г. „Осигуряване на топъл обяд в община Мирково“, финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на хранителни продукти за нуждите на Oбщина Мирково във връзка с изпълнението на дейностите по договор за предоставяне на БФП № BG05FMOP001-3.002-0213-C01 от 14.07.2017 г. „Осигуряване на топъл обяд в община Мирково“, финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България. Общи изисквания за изпълнение и качество: Хранителните продукти да се доставят от обекти с Удостоверение за регистрация на обект по чл. 12 от Закона за храните, с което се удостоверява, че участникът има правото да произвежда и/или да извършва търговия с храни, съгласно изискванията на Закона за храните и Сертификат за внедрена система за управление на безопасността на храните или система за анализ на опасностите и критичните точки /НАССР/, с който се удостоверява, че участникът разполага с разработена система НАССР за контролиране качеството на доставяните хранителни продукти или друг еквивалентен документ. Доставяните хранителни продукти задължително следва да отговарят на изискванията за безопасност и качество, регламентирани в европейското и националното законодателство. Да са спазени изискванията на Закона за храните; Наредба № 1/26.01.2016г. за хигиена на храните и Регламент (ЕО) 852/2004; Наредба № 4/03.02.2015 г. за изискванията към използването на добавки в храните, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2002 год. за изискванията към използване на ароматизанти в храните, Наредба № 16 за хигиенните и ветиринарно-санитарните изисквания за съхранение и използване на особено бързо развалящи се продукти, Наредба за изискванията към захарите, предназначени за консумация от човека, Наредба № 16/28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци и Регламент (ЕО) № 543/2011- за плодове, зеленчуци, Наредба № 5/09.02.2015 г. за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните, Наредба № 2/23.01.2015 г. за максимално допустимите количества на остатъци от пестициди във или върху храни, Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти, Наредба № 32/23.03.2006 г. за окачествяване, съхранение и предлагане на пазара на меса и черен дроб от домашни птици, Наредба № 1 от 09.01.2008 г за изискванията за търговия с яйца, Наредба за изискванията към соковете от плодови и някой сходни продукти, предназначени за консумация от човека, за храни от животински произход и съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 853/2004, Регламент (ЕО) № 2074/2005, Регламент (ЕО) № 2076/2005 и др. При всяка доставка хранителните продукти трябва да бъдат придружени със сертификат за произход и качество, експертен лист или друг аналогичен докумен, за всеки вид продукт. Асортиментът на всички хранителни продукти, които следва да бъдат доставяни по настоящата обществена поръчка се съдържат в Техническата спецификация – Раздел XII от документацията за участие.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Договор за БФП № BG05FMOP001-3.002-0213-C01 от 14.07.2017 г. „Осигуряване на топъл обяд в община Мирково“, по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделянето на обществената поръчка в настоящия случай не е целесъобразно и ще доведе до липса на ефективност и осигуряване на необходимото качество на изпълнение на поръчката. Продуктите, предмет на поръчката, съвкупно образуват обедните менюта.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 116627.08 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Финансирането на обществената поръчка ще бъде осигурено по договор за предоставяне на БФП № BG05FMOP001-3.002-0213-C01 от 14.07.2017 г. „Осигуряване на топъл обяд в община Мирково“, финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществената поръчка подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията. На обжалване подлежи също всяко действие или бездействие на възложителя, с което се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Жалба може да подаде всяко от лицата по чл. 198, от ЗОП в 10-дневен срок, съгласно чл. 197 от ЗОП; Жалба се подава на български език едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

25.08.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Цветанка Петкова Йотина

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Мирково