Версия за печат

00189-2017-0009

BG-Севлиево:

Решение за откриване на процедураРешение номер 0805 от дата 23.08.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000215889

BG322, Община Севлиево, пл. Свобода № 1, За: инж. Мирослав Митев, България 5400, Севлиево, Тел.: 0765 396177, E-mail: sevlievo@sevlievo.bg, Факс: 0675 32773

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sevlievo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.sevlievo.bg/bg/article/2708/mreji-za-ulichno-osvetlenie-avgust-2017.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на Община Севлиево"

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обхват на обществената поръчка е текущ ремонт и поддържане на системите за улично осветление на територията на Община Севлиево. Обхватът на поръчката включва изпълнението на всички мероприятия по текущата поддръжка, експлоатация и поддържане на уличното осветление в гр. Севлиево и съставните селища на Община Севлиево, както и отстраняване на възникнали аварии. Мястото на изпълнение на обществената поръчка е територията на гр. Севлиево и населените места на община Севлиево. В предвид големият териториален обхват на предмета на обществената поръчка, при възлагането ще бъде отчетена отдалечеността на изпълнение на дейностите от гр. Севлиево въз основа на статистически данни за разстоянието в километри от чертите на града до отделните населени места в Община Севлиево, съгласно посочените в техническата спецификация в километри. Специфичните дейностите, които обхваща предмета на поръчката са: - Контрол и мониторинг на състоянието на съществуващите съоръжения; - Извършване на текущ ремонт и годишна профилактика на уличното осветление; - Ремонт на осветителни тела; - Ремонт на въздушни и кабелни мрежи за улично осветление; - Ремонт и поддръжка на електрическите табла на стълбове за улично осветление; - Ремонт на комутационна апаратура в касети и табла за улично осветление; - Подмяна на осветителни тела и електрически лампи за улично осветление; - Преоборудване (преокомплектовка) на осветителни тела; - Настройка на часовникови превключватели за улично осветление; - Почистване от прорасли клони на въздушни мрежи за улично осветление и около осветителни тела; - Откриване и отстраняване на повреди на уличното осветление; - Направа на съединителни муфи до 1 кV; - Направа на изкопи и полагане на кабели до 1 кV при аварии на уличното осветление; - Възстановяване на нарушени при изкопи улични настилки (асфалт, паваж, базалтови плочи), съгласно одобрени от Община Севлиево детайли; - Осигуряване на аварийни групи и дежурства по време на официални празнични дни и мероприятия, организирани от Община - Севлиево, при бедствия и аварии, обявени от Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи (ПКЗНБАК) към МС, Областна ПКЗНБАК и Общинска ПКЗНБАК. и др. съгласно техническата спецификация. Периодът на изпълнение на обществената поръчка е 24 (двадесет и четири) месеца от датата на възлагане.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата обществена поръчка няма обособени позиции. Предвид това, че предметът на поръчката е неделим, тъй като видовете СМР както и съпътстващите ги дейности са свързани технологично и времево, е невъзможно разделянето на поръчката на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 300000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация - съгласно разпоредбата на чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

23.08.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Д-р Иван Тодоров Иванов

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Севлиево