Версия за печат

00267-2017-0077

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедураРешение номер ЗД-34 от дата 22.08.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 0004715040027

BG421, Общинско предприятие Траурна дейност - община Пловдив, бул. Княгиня Мария Луиза №73, За: Коста Попов - Директор, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 658772, E-mail: traurna_deinost@abv.bg, Факс: 032 624967

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.traurna-plovdiv.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Строителство по две обособени позиции: 1. Основен ремонт на покрива на складови помещения, находящи се в Траурен парк „Централен” - община Пловдив, с адрес: град Пловдив, бул. Княгиня Мария Луиза” №73 – съгласно Техническа спецификация; 2. Изграждане на 4 (четири) броя колумбарийни стени в траурни паркове „Централен” и „Север” в град Пловдив, съгласно Типов проект и Техническа спецификация 1. Основен ремонт на покрива на складови помещения, находящи се в Траурен парк „Централен” - община Пловдив, с адрес: град Пловдив, бул. Княгиня Мария Луиза” №73 – съгласно Техническа спецификация (Приложение №7); 2. Изграждане на 4 (четири) броя колумбарийни стени в траурни паркове „Централен” и „Север” в град Пловдив, съгласно Типов проект и Техническа спецификация

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на строително-монтажни дейности по двете обособени позиции, както следва: 1. Основен ремонт на покрива на складови помещения, находящи се в Траурен парк „Централен” - община Пловдив, с адрес: град Пловдив, бул. Княгиня Мария Луиза” №73 – съгласно Техническа спецификация; 2. Изграждане на 4 (четири) броя колумбарийни стени в траурни паркове „Централен” и „Север” в град Пловдив, съгласно Типов проект и Техническа спецификация.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 85000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

22.08.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Коста Марков Попов

VIII.2) Длъжност

Директор - Възложител съгласно Заповед №17ОА1106/10.05.2017г. на кмета на община Пловдив