02700-2017-0001

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер 162 от дата 15.08.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 121009135

BG411, Детска градина №92 Мечта, район „Подуяне”, ж.к. „Левски-Г“, ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев“№2, /срещу бл.28 и 29-основен корпус/, За: Виолета Маринова Александрова, България 1836, София, Тел.: 00359 884801491, E-mail: odz_92@abv.bg, Факс: 00359 29466100

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www. odz_92.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.odz92.com/?page_id=225.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина (ДГ) № 92 Мечта на територията на Столична община, Район „Подуяне"

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина (ДГ) № 92 Мечта на територията на Столична община, Район „Подуяне”, детайлизирани в документацията за участие, като посочените в нея количества са прогнозни и изпълнението ще се извършва по количества, посочени в конкретни заявки.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Поради спецификата на дейността Възложителят не разделя поръчката на обособени позиции с оглед едновременното доставяне на всички заявени хранителни продукти и възможността за по-голяма оперативност при изпълнение на задълженията само от един доставчик

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 240000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

На основание чл.197 от ЗОП жалби могат да се подават пред Комисия за защита на конкуренцията в следните случаи: 1. Срещу решението за откриване на процедурата или решението за одобряване на обявлението за изменение - в 10 дневен срок от изтичане на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП; 2. Срещу решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата - в 10-дневен срок от получаване на решението.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

21.08.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Виолета Маринова Александрова

VIII.2) Длъжност

Директор