Версия за печат

01158-2017-0008

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер РД-09-66 от дата 21.08.2017 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130316140

BG411, Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура, бул. Шипченски проход No 69, За: Златко Кузманов - директор Сп дирекция Ръководство на корабния трафик - Черно море, България 1574, София, Тел.: 02 8079999; 052 684930, E-mail: z.kuzmanov@bgports.bg, Факс: 02 8079966; 052 632832

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://bgports.bg/bg/zop/200.

I.4) Основна дейност

Експлоатация на географска област


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 132 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Проектиране и изграждане на технически системи за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Изготвяне на технически проекти, изграждане и поддръжка на технически системи за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища, в това число системи за видео-наблюдение, периметрова охрана, автоматизирано разпознаване на регистрационни номера, интеграционна платформа, комуникационна инфраструктура и контролни центрове. Системите ще се реализират на териториите на Пристанищен терминал „Бургас-Изток-1“, Пристанищен терминал „Варна-Изток“ и Пристанищен терминал „Варна-Запад“, зонирани съгласно Приложение 2 към техническата спецификация.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Критериите за подбор:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Обществената поръчка следва да бъде финансирана със средства на ЕС по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 - 2020.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

В проекта е заложено изграждането на система за видеомениджмънт със следните възможности: o Възможност за групиране и синхронизиране на сървърите o В случай на сървърна повреда системата трябва да е в състояние да продължи работа и да позволява други сървъри да поемат задачите на повредения o Възможност за свързване на видео или аудио източници към различни сървъри за постигане на редундантен запис o Създаване на връзки между сървърите за повишаване устойчивостта при срив на системата за автоматично прехвърляне на видео или аудио източниците o Трябва да визуализира в дървовидна структура всички видео източници, запазени изгледи на клиентското приложение, а също така да позволява конфигурация за визуализация на дървовидната структура в съответствие с индивидуалните права на всеки потребител o Да предоставя интерфейс за видео преглед на картина на живо и запис от свързаните системи за видеомениджмънт. Интерфейсът трябва да бъде единен независимо от свързаните системи за видеомениджмънт и трябва да може да визуализира видео потоци от различни системи едновременно o Системата трябва да има интерфейс за администриране, който е лесен за употреба и съдържа следните функционалности: - Управление на потребители и групи; - Преглед на състоянията на устройства; - Управление на локациите; - Местоположение на обектите върху картите. o За всеки потребител на изградената система трябва да е възможно да се въведе минимум: - Потребителско име; - Име; - Фамилия; - Парола; - Адрес/данни за контакт; - Географско местоположение; o Системата за интеграция трябва да включва обект от тип Група o Трябва да е възможно асоциирането на Потребител или Група към едно или много средства за сигурност и/или една или много локации Гореизложените изисквания за съвместимост и интеграция на отделните разработвани подсистеми в единна система, с единно административно управление, с нива на достъп на създадените потребители дo определени локации от отделните подситеми, не позволяват обособяване на поръчката на отделни позиции. В случай, че поръчката бъде разработена за изпълнение по отделни позиции от различни изпълнители, това би довело до несъвместимост на отделните системи и до невъзможност за изграждане на единна система, която да управлява и координира действията в реално време при атака, касаща сигурността на повече от един терминал, което е поставено като цел за изпълнението на проекта.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 5800000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Обемът на предвидените за изпълнение дейности и прогнозната стойност, определена за изпълнение на предмета на поръчката изискват провеждането на процедура по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП, с което се осигурява по-широк достъп на повече участници, както и спазването на принципите залегнали в чл. 2 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалби срещу решението за откриване на процедурата могат да се подават от всяко заинтересовано лице в срока по ч. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

21.08.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Ангел Борисов Забуртов

VIII.2) Длъжност

Генерален директор