Версия за печат

02709-2017-0040

BG-Мездра:

Решение за откриване на процедураРешение номер 327 от дата 18.08.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760119

BG313, ТП Държавно горско стопанство Мездра при СЗДП Враца, ул.Родопи № 2, За: Лидия Воденичарска, България 3100, Мездра, Тел.: 0910 93387, E-mail: dlmezdra@abv.bg, Факс: 0910 93387

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp@abv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170818vyAL8708463.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Териториално поделение на ДП по чл.62,ал.3 от ТЗ

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии- държавна собственост, съгласно ЗГ


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Поддръжка на МПС за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Мездра“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Услугите, предмет на поръчката, са за техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили на ТП ДГС Мездра, включително доставка на резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделянето на обособени позиции е нецелесъобразно, поради еднотипния характер и ниската стойност на възлаганата услуга- до 15 000.00лв без ДДС.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 15000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Срокът за обжалване е 10 - дневен и тече в зависимост от обжалвания акт, съобразно регламентацията в чл.197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

18.08.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Евгения Константинова Христова

VIII.2) Длъжност

Директор