00360-2017-0023

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер З-170 от дата 17.08.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831605795

BG411, УМБАЛ Александровска ЕАД, ул. Св. Г.Софийски № 1, За: Гергана Дерменджиева, България 1431, София, Тел.: 02 9230628, E-mail: umbal.alexandrovska@gmail.com, Факс: 02 9230646

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.alexandrovska.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 16 ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Разширяване и адаптиране на интегрирана болнична информационна система, абонаментна поддръжка и консултиране за специализирания програмен продукт“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Разширяване и адаптиране на интегрирана болнична информационна система, абонаментна поддръжка и консултиране за специализирания програмен продукт“

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделянето на обособени позиции и възлагането на част от обществената поръчка на друго лице е невъзможно, предвид обстоятелството че "ГАМА КОНСУЛТ-КАЛИНКИН, ПРОКОПОВ И С-ИЕ" СД е носител и собственик на авторските права върху внедрените програмни продукти и всичките техни модули.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 264000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

За целите на процеса на управление, във връзка с тенденцията за увеличаване на обема и типовете данни ползвани при управление и разширяване на болничната дейност на УМБАЛ ”Александровска” ЕАД, който включва планиране, организация, координация, контрол и регулиране на дейностите в лечебното заведение, е необходимо изграждане и интегриране на цялостна информационна система, предлагаща възможност за медицинска и финансова отчетност и анализ. Въз основа на Договори №95/12.03.2004г., №260/16.06.2006г., №74/27.01.2012г., №151/19.03.2013г., №247/18.04.2013г., №397/17.06.2013г., №418/24.06.2013г., №836/08.11.2013г., №986/16.10.2014г., №Д-137/16.02.2015г., №Д-538/27.08.2015г., №Д-539/27.08.2015г. и №Д-616/19.12.2016г., в лечебното заведение са закупени, инсталирани и се използват следните програмни продукти: Гама КОДМАСТЕР; Гама КАЛК; Гама МУЛТИЛАБ; Гама СТОР; Гама ДИЕТИ. Предоставилото програмните продукти дружество е„ГАМА КОНСУЛТ-КАЛИНКИН, ПРОКОПОВ И С-ИЕ“ СД. "ГАМА КОНСУЛТ-КАЛИНКИН, ПРОКОПОВ И С-ИЕ" СД, ЕИК 121562456, със седалище в град София и адрес на управление - град София 1574, бул. “Шипченски проход” №63, ет. 2, телефон (02) 44 76 000, факс (02) 44 76 099, ел.поща gammaconsult@gammaconsult.com, представляванo Деян Крумов Прокопов и Вълко Иванов Калинкин - Управители, е носител и собственик на авторските права върху внедрените програмни продукти и всичките техни модули, поради което тези обекти на права са освободени от претенции на други лица чрез патентоване на търговската марка. Програмният продукт е обект на авторско право, съгласно чл.3, ал.1, т.1, от Закона за авторското право и сродните му права /ЗАПСП/. Съгласно посочената разпоредба, компютърните програми са обект на авторско право, а неговите носители са лицата, в резултата на чиято творческа дейност е създадена компютърната програма. За да бъде изградена цялостна информационна система на лечебното заведение е необходимо допълване на наличните програмни продукти с допълнителни доставки от същия вид, както и инсталиране и свързване с програмните продукти на нов софтуер, позволяващ мащабируемост, централизиране на бизнес правилата и снижаване на разходите по експлоатацията. Поради това, че чрез инсталираните в лечебното заведение програмни продукти се извършва ежедневна отчетност към НЗОК, следва разширяването на информационна система да се извърши без да се допуска несъвместимост или технически затруднения при експлоатацията и поддръжката на наличните програмни продукти. Налице е невъзможност УМБАЛ “АЛЕКСАНДРОВСКА” ЕАД да закупи софтуерен продукт от друга фирма – производител на софтуер, тъй като това ще доведе до нарушаване на авторските права на производителя, до несъвместимост и технически затруднения при експлоатацията и поддръжката на вече закупените програмни продукти и до невъзможност за работа на лечебното заведение поради това, че дейността и отчетността се осъществява чрез наличния специализирания приложен софтуер. Предвид гореизложеното и с оглед факта, че дружеството „ГАМА КОНСУЛТ-КАЛИНКИН, ПРОКОПОВ И С-ИЕ“ СД притежава изходния код (source code) и правата върху внедрените приложни програмни продукти и техните модули, изграждащи информационната система на УМБАЛ "Александровска" ЕАД, и има правото да прави промени по програмните кодове на внедрените програмни продукти, е на лице възможност за провеждането на процедура на основание чл. 182,ал. 1 във връзка с чл. 79, ал. 1. т. 3, б. в) от ЗОП във връзка с развитие на информационната система на УМБАЛ ”АЛЕКСАНДРОВСКА” ЕАД.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

"ГАМА КОНСУЛТ-КАЛИНКИН, ПРОКОПОВ И С-ИЕ" СД, ЕИК 121562456

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

17.08.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

доц. д-р Костадин Георгиев Ангелов, дм

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор