Версия за печат

02709-2017-0039

BG-СВОГЕ:

Решение за откриване на процедураРешение номер 445 от дата 14.08.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760092

BG313, СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СВОГЕ, УЛ.ЗВЪНЧЕ 2, За: инж.Христо Янев, България 2260, СВОГЕ, Тел.: 088 5149705, E-mail: dgs_svoge@abv.bg, Факс: 088 5149705

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170814hRmg8670175.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и опазване на горските територии съгл.чл.165, ал.1 от ЗГ


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Ремонтни дейности та първи и втори етаж от сграда за нуждите на ДГС Своге"

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка обхваща извършването на строително монтажни работи на първи и втори етаж от сграда, находяща се в гр.Своге, ул."Звънче" №2, включващи: 1. обрушване на стара мазилка 2.грундиране 3.нанасяне на варо-циментова мазилка 4.боядисване с фасаген 5.остъкляване /силикониране, боядисване на дограма/ 6.затваряне с шперплат или решетка Видовете и количествата дейности са подробно описани в техническата спецификация, приложена към документацията за участие.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Поръчката не се разделя на обособени позиции поради сродните дейности в строителството

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 16800 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

При предвидената в ЗОП процедура "публично състезание" всички заинтересовани лица могат да подаат оферти за участие. С цел гарантиране в най-голяма степен публичност и прозрачност на възлагане изпълнението на поръчката, каквато несъмнено е една от водещите цели на възложителя, както и обстоятелството, че прогнозната стойност на поръчката е 16800 лева, настоящата обществена поръчка се възлага чрез публично състезание.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Съгласно обявената документация.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл.197, ал.1 ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

14.08.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Петър Петров

VIII.2) Длъжност

Директор