Версия за печат

01158-2017-0007

BG-Варна:

Решение за откриване на процедураРешение номер 13-00-50-8 от дата 11.08.2017 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 130316140

BG331, ДП Пристанищна инфраструктура, Клон ТП Пристанище Варна, пл. Славейков 1, За: Мая Казакова, България 9000, Варна, Тел.: 052 684602, E-mail: m.kazakova@bgports.bg, Факс: 052 52655902

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://bgports.bg/bg/zop/198.

I.4) Основна дейност

Експлоатация на географска област


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 132 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Ограда в зона за обществен достъп на Пристанище Варна Изток, ремонт на пътна настилка и отводняване.

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

За възстановяване на оградата е необходимо да се извършат следните видове строително-монтажни работи: разкъртване на част от съществуващата ограда от бетонови блокчета, разкъртване на стоманобетонови колони с размери 0,25м на 0,25м и височина 2,20м, разкъртване на бетон, разкъртване на камена облицовка, машино отпушване и почистване на дъждовна канализация, направа на облицовка на фундамент от импрегниран и селектиран врачански варовик с дебелина от 2см,демонтаж и монтаж на металено антипаркинг колче с H = 80 см, доставка и монтаж на нови антипаркинг колчета,направа на кофраж и декофраж, доставка и монтаж на арматурна заготовка, доставка и полагане на бетон клас С 20/25 сулфатоустойчив, демонтаж на стара тротоарна настилка от плочи с размери 30/30см, доставка и монтаж на ограда от ковано желязо с размери H=2,00м, L=3,00м, с профили 20/20мм и рамков профил 30/30ммс върхове на равно разтояние един от друг по дължината на оградата, доставка и монтаж на портална врата от ковано желязо с размери H=2,00м, L=6,00м и с профили 20/20мм и рамков профил 30/30мм. Необходимите строително-монтажни работи за възстановяването на пътната настилка са:рязане на асфалтобетонова настилка с фугорез, технологично фрезоване на съществуващата асфалтобетонова настилка с дебелина до 6 см, машино фрезоване на неплътен асфалтобетон с дебелина до 5 см,разкъртване на съществуваща асфалтобетонова настилка, разкъртване на съществуваща трошенокаменна настилка, изкоп машинен, изкоп ръчен, повдигане на съществуваща дъждоприемна шахта с H = до 20 см,доставка и монтаж на линейни отводнители с чугунова решетка с клас на натоварване F900 с минимална височина от 0,34 м и минимална ширина от 0,34 м, изграждане на нови дъждоприемни шахти с H до 1,50 м,доставка и монтаж на самонивилиращи се чугунени капаци за ревизионни шахти, доставка и монтаж на решетки за дъждоприемни шахти с размер 450мм/450мм,доставка и полагане на битуминизиран трошен камък със средна дебелина от 10 см.,направа на първи и втори (свързващ) битумен разлив, доставка и машинно полагане на неплътен асфалтобетон за долен пласт,доставка и полагане на геомрежа, доставка и полагане на гранитни бордюри с рамер 16/32,доставка и машинно полагане на червен плътен асфалтобетон за горен пласт тип А със средна дебелина 5см, доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон за горен пласт тип А със средна дебелина 5см, доставка и полагане на хоризонтална маркировка от акрилатна боя с перли и направа на лабораторни проби. За направата на тротоарна настилка и изграждането и оформяне на съществуващите зелени площи до оградата са предвидени следните видове строително-монтажни работи: Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50, доставка и полагане на градински бордюри с размер 8/16/50, направа на тротоарна настилка от сулфатоустойчиви павета с размер 10/20/6 върху на цименто пясъчен разтвор със съотношение 1:3,изработка, доставка и монтаж на метални капаци с размер 1,10/1,10см. от рифелова ламарина 5мм с окрайчващ винкел 60/60/8, вкл. грундиране и боядисване,направа на паважна настилка със съществуващи гранитни павета,доставка и полагане на хумус за оформяне на тревни площи, демонтаж на стари градински бордюри, разваляне на съществуваща паважна настилка и сортиране на паветата както и направа на паважна настилка със съществуващи гранитни павета. Необходимо е изграждането на нова битова канализация предвидените СМР за целите са: направа на машинен и ръчен изкоп,доставка и полагне на двойно гофрирана канализационна тръба Ф250 SN16 в изкоп, включително всички свързани с това разходи и изграждане на нова РШ канализационна с H до 2,00м от стоманобетонови пръстени Ф1000. Предвидено е геодезическо заснемане на асфалтовия път и прилежащата тротоарна настилка, която ще бъде реновирана за подобряванепътно транспортния трафик възможното отводняване на терена.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

ДА

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (бр.)
Техническата спецификация:

1

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Строително-ремонтните работи, включени в настоящата поръчка, обхващат участък в източната част на Пристанище Варна - Изток. Оградата разделя Пристанище Варна – Изток от Вълнолом Варна и Морска гара, а асфалтобетоновия път и прилежащата тротоарна настилка свързват Вълнолом Варна, Морска гара и Пристанище Варна – Изток с пътната инфраструктура на град Варна. От спецификата на основните дейности е видно, че същите са технически свързани и технологично и обусловени помежду си и в своята съвкупност осигуряват целения от възложителя краен резултат - изцяло ремонтиран участък.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1000000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на поръчката е 1 000 000 лв., а предметът на същата включва изпълнение на строителни и ремонтни работи, поради което поръчката попада в прага по чл. 20, ал. 1, т. 3, б. "а" ЗОП. Изборът на открита процедура позволява участие на неограчен кръг лица, независимо от правната им форма, като по този начин осигурява в максимална степен провеждане на поръчката при спазване на принципите за публичност и прозрачност.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби , съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.08.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Димитър Руменов Николов

VIII.2) Длъжност

Директор, Клон ТП "Пристанище Варна"