00740-2017-0004

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер 18 от дата 09.08.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831901762

BG411, Изпълнителна агенция по околна среда, бул. Цар Борис III № 136, За: Евелина Турмакова, България 1618, София, Тел.: 00359 29559798, E-mail: e.turmakova@eea.government.bg, Факс: 00359 29559015

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.eea.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/13_OTP.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Околна среда


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Изпълнение на програмите за хидроморфологичен мониторинг на повърхностни води за 2017 г.“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

В съответствие със Заповед № РД-229/05.04.2017г. на министъра на околната среда и водите за програми за мониторинг на повърхностни води с цел прилагане изискванията за извършване на оценка на хидроморфологичното състояние на повърхностните водни тела, Изпълнителна агенция по околна среда има задължение да възложи на външен изпълнител, по реда на Закона за обществените поръчки, изпълнението на програмите за хидроморфологичен мониторинг на повърхностни водни тела от категория „реки“ през 2017 г. Провеждането на хидроморфологичен мониторинг на територията на БДДР е от особена важност за изпълнение на ангажиментите на Р. България за докладване на ПУРБ пред Европейската комисия. Разработване на методики за оценка на хидроморфологичното състояние на речни водни тела, съгласно изискванията на РДВ, е необходимо да се извърши във връзка с актуализирането на 4-те ПУРБ и оценката на хидроморфологичното състояние, като част от екологичното състояние на водните тела. Въпреки съществуващата програма за мониторинг на повърхностни води (утвърждавана със заповеди на Министъра на околната среда и водите) и европейските и национални законови изисквания (Рамкова Директива за Води (РДВ) 2000/60/ЕС, Закон за водите (ЗВ), Наредба № 1 за мониторинг на водите, Наредба № Н-4 за характеризиране на повърхностните води) в България все още липсват методики за оценка на екологично състояние на повърхностни водни тела по нормативно дефинираните хидроморфологични (ХМ) елементи за качество. Необходимостта от подобни методики е особено належаща за динамични системи, каквито са повърхностните водни тела от категория „река”, които са подложени на интензивен антропогенен натиск в различни направления (водоползване за питейно водоснабдяване, напояване и промишлено водоснабдяване; хидротехническо застрояване – защита от наводнения, регулиране, изправяния, забентване, строеж на изравнители и т.н.; натоварване със замърсяващи вещества, което надхвърля самопречиствателната способност на речните екосистеми). От друга страна екосистемния подход, който се изисква от Рамкова Директива за Води 2000/60/ЕС (и съответстващото и българско водно законодателство) налага подобни методики за оценка да бъдат съобразени с очакваните въздействия на негативните промени в хидроморфологията на реките върху биологичните елементи за качество (БЕК), които да бъдат отправна точка за класифициране на качеството на водите в 5-те екологични класа на Директивата (отлично състояние, добро състояние, умерено състояние, лошо състояние и много лошо състояние). Европейската и световна практика показва, че най-чувствителните БЕК спрямо хидроморфологични въздействия са на първо място метриките на елемента „рибна фауна”, последван от „дънна макробезгръбначна фауна” (макрозообентос) и „водна макрофитна флора”. Хидроморфологията на повърхностните водни тела от категория „река” също от своя страна обхваща 4 различни групи елементи, които изискват напълно различен подход при оценяването им: Хидроложки елементи; Връзка с подземните води; Морфологични условия на реките; Непрекъснатост на реките. От практическа гледна точка за всяка група хидроморфологични елементи се изисква разработването на отделна специфична методика за оценка на състоянието на повърхностните водни тела от категория „река”. В допълнение обикновено се налага и разработване на една крайна обобщаваща методика за интегрална оценка на състоянието по ХМ елементи, която най-често поставя различна тежест на всяка от 4-те групи елементи.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

„Изпълнение на програмите за хидроморфологичен мониторинг на повърхностни води за 2017 г.“ включва изпълнение на следните дейности: дейност № 1: Разработване на методика за оценка на хидроморфологичното състояние на повърхностни води от категория „реки”. дейност № 2: Изпълнение на програмите за хидроморфологичен мониторинг на повърхностни води за 2017 г. Двете дейности ще се изпълняват паралелно. Междинните резултати от изпълнението на дейност 1 ще се използват за планирането на част от мониторинга по дейност 2. От друга страна набраната информация, в резултат на проведения мониторинг по дейност 2 е основа за практическо тестване и валидиране на методиките за оценка на екологично състояние по хидроморфологични елементи за качество по дейност 1. Неизпълнението на една от дейностите в пълния им обем ще застраши изпълнението и на другата дейност. Във връзка с горепосоченото не е възможно разделянето на поръчката на обособени позиции и евентуалното им изпълнение от различни екипи.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 425000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

В 10-дневен срок съгласно чл. 197 ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

09.08.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Камелия Любомирова Радева

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор на ИАОС