01389-2017-0004

BG-Варна:

Решение за откриване на процедураРешение номер 10 от дата 08.08.2017 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 103003668

BG331, Градски транспорт ЕАД, ул. Тролейна № 48, За: Димитър Атанасов, България 9000, Варна, Тел.: 052 572236, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gtvarna.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pk.gtvarna.com/2017/procedura-po-zop-01389-2017-0004.

I.4) Основна дейност

Транспортни услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Временно възмездно ползване, при условията на договор за наем, на 10 (десет) броя градски автобуси, предназначени за масов градски транспорт, необходими за осъществяване дейността на „Градски транспорт“ ЕАД.

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Касае се за наемане за период от една година на технически изправни автобуси ,,соло" за извършване транспорт на пътници в масов градски транспорт.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обществената поръчка не се разделя на обособени позиции поради обстоятелството, че предмет на поръчката са автобуси от един тип и предназначение, с еднакви технически характеристики и изисквания към тях. Поради наложилата се обективна необходимост от допълнителен брой автобуси за превоз на гражданите и гостите на града и кратките срокове относно наемането им, сключването на договори с няколко различни изпълнители би могло да доведе до забавяне началото на изпълнението, а това от своя страна би причинило сериозни затруднения при изпълнението на услугите по транспорт на пътници в обществения градски транспорт.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 114000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Необходимостта от допълнителен брой пътни превозни средства за обществен транспорт опеделя и съответните средства, които се заделят за наем през периода на ползването им, определят праговете и обуславят избора на процедура ,,Публично състезание" тъй като тя осигурява нужната конкуренция и сроковете за провеждането й в най-голяма степен отговарят на интересите на Възложителя.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

08.08.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Злати Петров Златев

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен Директор