Версия за печат

00373-2017-0028

BG-Стара Загора:

Решение за откриване на процедураРешение номер 1812 от дата 08.08.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 123024538

BG344, Тракийски университет, Студентски град, За: Гергана Маламова, Вануату 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270, E-mail: malamova@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на природен газ за отопление за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на природен газ за отопление за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора. възложителят е обособил в отделни позиции, структурните звена, за които е предназначена доставката на прираден газ, а именно: доставка на прираден газ за нуждите на Медицински факултет гр. Стара Загора; доставка на природен газ за нуждите на Педагогически факултет гр. Стара Загора; доставка на прираден газ аз нуждите на факултет "Техника и технологии" гр. Ямбол; доставка на прираден газ за нуждите на ДИПКУ гр. Стара Загора. Ще се сключат отделни договори за доставка на природен газ със съоветните структурни звена за период от 36 (тридесет и шест) месеца. Прогнозното количество за посоченият период е 974,066 хил.куб.м., разпределено между структурните звена както следва: за Медицински факултет - 474,066 хил. куб.м., за Педагогически факултет -90 хил.куб.м., за факултет "Техника и технологии" - 120 хил. куб.м., за ДИПКУ - 290 хил.куб.м. Прогнозната стойност на поръчката е 556163,33 лв. без ДДС, разпределена между структурните звена, както следва: за Медицински факултет - 263663,33 лв. без ДДС, за Педагогически факултет - 67500,00 лв. без ДДС, за факултет "Техника и технологии" - 75000,00 лв. без ДДС, за ДИПКУ - 150000,00 лв. без ДДС. Финансирането на обществената поръчка ще се осъществява със средства от бюджетите на посочените структурни звена при Тракийски унивреситет. Разплащанията ще се извършват от всяко структурно звено.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 556163.33 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата покана се отправя до определен субект, упражняващ секторна дейност и осъществяващ дейност по разпределение на природен газ, на основата на изключителни права, придобити по силата на закон. За осъществяване на доставките, предмет на настоящата обществена поръчка кандидадът следва притежава необходимата лицензия, съгласно чл. 39, ал. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ). Съгл. разпоредбата на чл. 43, ал. 2, т. 1 от ЗЕ, за една обособена територия се издава само една лицензия за разпределение на природен газ, съответно съгл. чл. 43, ал. 6, във връзка с чл. 43, ал. 5 от ЗЕ, за обособена територия се издава само една лицензия за снабдяване с природен газ от краен снабдител. С Решение № Л-438 от 30.03.2015 г. на КЕВР е издадена на „Овергаз Мрежи” АД, гр. София - Лицензия № Л-438-08 от 30.03.2015 г. с предмет „за осъществяване на дейността разпределение на природен газ”. В териториалният обхват на лицензията са включени градовете Стара Загора и Ямбол. Срокът на лицензията е 26 /двадесет и шест/ години. С Решение № Л-438 от 30.03.2015 г. на КЕВР е издадена на „Овергаз Мрежи” АД, гр. София Лицензия № Л-438-12 от 30.03.2015 г. с предмет „за осъществяване на дейност снабдяване с природен газ от краен снабдител“. Тези обстоятелства се установяват и от публичния регистър на КЕВР, където под № 155 в списъка на издадените лицензии е регистрацията на „Овергаз изток“ АД. Считано от 23.04.2015 г. е извършено преобразуване на „Овергаз изток“ АД. В резултат на преобразуването дружеството се прекратява и „Овергаз Мрежи” АД става универсален правоприемник и носител на всички права, задължения и фактически отношения, включително страна по всички договори, сключени от „Овергаз изток“ АД. Съгласно описа на обособени територии за разпределение и снабдяване на природен газ в Република България, градовете Стара Загора и Ямбол попадат в обхвата на разпределение към посоченото дружество. От изложените по-горе съображения следва да се заключи, че дружеството „Овергаз мрежи” АД гр. София, със седалище и адрес на управление гр. София 1407, кв. Хладилника, ул. филип Кутев № 5, е единствен възможен изпълнител на настоящата поръчкаи възлагането й на друго лице, би довело до нарушаване на изключителни права, придобити по силата на административен акт, а именно издадените от КЕВР лицензии.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

1. На основание чл. 65, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП, Възложителят няма да прилага разпоредбите на чл. 64, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП. 2. Договорите ще се сключат с "Овергаз мрежи" АД гр. София, дружество притежаващо изключителни права за разпределение и снабдяване с природен газ за териториите на гр. Стара Загора и гр. Ямбол. Съгл. чл. 65, ал. 2 от ППЗОП, договорите ще се сключат след влизанев сила на настоящото решение за откриване на процедурата. При подписване на договорите, определеният за изпълнител представя документите по чл. 67, ал. 6 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП и Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон. Изпълнителят трябва да представи попълнено и подписано Финансово предложение по обр. 1. 3. Изпълнителаят в настоящата процедура следва да отговарят на изискванията на чл.54, ал.1, т.1,т. 2, т.3 и т.7 от ЗОП и за който да не важат забраните по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако за него не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Документите по настоящата обществена поръчка се публикуват в официалната интернет страница на Тракийски унивреситет гр. Стара Загора, в основно меню "профил на купувача", на адрес: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170804raim1277821 Във връзка с осъществяване на контрол върху процедурите на договаряне, на основание чл. 134 от ППЗОП част от доказателствата за обстоятелствата, посочени в настоящото решение няма да се изпращат. Те са достъпни в електронен публичен безплатен регистър поддържан от КЕВР на адрес: http://www.dker.bg/firmi_listbg.php?LIC=0&P=374&SP=395&OID=. Обхвата на лицензиите са достъпни на официалния интернет адрес на дружеството "Овергаз мрежи" АД: https://www.overgas.bg/web/guest/158

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 1 ат ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

08.08.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

проф. двмн Иван Тодоров Въшин

VIII.2) Длъжност

Ректор на Тракийски университет гр. Стара Загора