Версия за печат

00045-2017-0007

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедураРешение номер 140 от дата 03.08.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000463379

BG421, Комплексен онкологичен център - Пловдив ЕООД, гр. Пловдив, бул. Васил Априлов №15А, За: Екатерина Манчева, Ива Панайотова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 641536, E-mail: onkodis_plovdiv@abv.bg, Факс: 032 644388

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.onkoplov.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.onkoplov.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20170803cRea1126014.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника в „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД” със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: Абонаментно сервизно обслужване на Спирален компютърен томограф за планиране на лъчелечението, модел Toshiba – Aquilion RXL, производител „Toshiba” – Япония; Обособена позиция №2: Абонаментно сервизно обслужване на Лазерни системи; Обособена позиция №3: Абонаментно сервизно обслужване на апаратура за разтваряне на цитостатици”

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника в „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД” със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: Абонаментно сервизно обслужване на Спирален компютърен томограф за планиране на лъчелечението, модел Toshiba – Aquilion RXL, производител „Toshiba” – Япония; Обособена позиция №2: Абонаментно сервизно обслужване на Лазерни системи; Обособена позиция №3: Абонаментно сервизно обслужване на апаратура за разтваряне на цитостатици”

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 25000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Обществената поръчка се възлага чрез открита процедура, на основание чл.18, ал.1, т.1 във връзка с чл.20, ал.1, т.1, буква ”б” от Закона за обществени поръчки.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

03.08.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Проф. д-р Марианна Янева д.м.н.

VIII.2) Длъжност

Управител