Версия за печат

00045-2016-0010

BG-Пловдив:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000463379

BG421, Комплексен онкологичен център - Пловдив, бул. В. Априлов 15а, За: Екатерина Манчева, Петя Динчийска, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 641536, E-mail: onkodis_plovdiv@abv.bg, Факс: 032 644388

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.onkoplov.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.onkoplov.com/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 185 от 31.08.2016 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00045-2016-0010
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 32 – срезов компютърен томограф за нуждите на „КОЦ – Пловдив” ЕООД”


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 1 от 19.12.2016 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG421, Меркурий Комерсиал ООД, ул. Анри Барбюс №6, България 4003, Пловдив, Тел.: 032 968515, E-mail: mk.ood@mail.bg, Факс: 032 621494

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

ДА

Подизпълнител: Сименс Хелткеър ЕООД; Дейност: Изготвяне на инвестиционни проекти на части: технологична, електротехнологична, лъчезащита, при необходимост и конструкции, конструктивна екзпертиза и ОВК; монтаж, пускане в действие на апаратурата; пускови изпитвания за контрол на качеството, изготвяне на документация за издававане на лицензи от АЯР, съдействие за съгласуване и узаконяване на проектите и апаратурата пред институциите.; Дял: 5%
ІII.5) Предмет на договора

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 32 – срезов компютърен томограф за нуждите на „КОЦ – Пловдив” ЕООД”

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
945000 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

28.07.2017 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

ДА

Променено условие: Гаранционни условия; Преди промяната: Осигуряване на гаранционна поддръжка на оборудването за 12 месеца; След промяната: Осигуряване на гаранционна поддръжка на оборудването за 36 месеца; Правно основание: чл. 116, ал. 5 от ЗОП
ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
945000 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

02.08.2017 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: проф. д-р Марианна Петрова Янева, д.м.н.
VII.2)
Длъжност: Управител