00373-2017-0026

BG-Стара Загора:

Решение за откриване на процедураРешение номер 1773 от дата 01.08.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 123024538

BG344, Тракийски университет, Студентски град, За: Гергана Маламова, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270, E-mail: malamova@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Периодична доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора - Антитела и реактиви за имунохистохимия

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на доставка е: 1. Monoclonal Mo a Hu Ki-67 Antigen, Clone MIB-1, готов разтвор за работа - 6 ml готов разтвор за работа за 60 tests - 1бл.; 2. Monoclonal Mouse Anti-Human Cytokeratin ,5/6, готов разтвор за работа - 12 ml готов разтвор за работа за 60 tests - 2оп.; 3. Monoclonal Mouse Anti-Human Mammaglobin, готов разтвор за работа - 12 ml готов разтвор за работа за 60 tests - 1бр.; 4. Monoclonal Mo a Hu CD68, готов разтвор за работа - 12 ml готов разтвор за работа за 60 tests - 1бр.; 5. Antibody Diluent - 50 ml - 2бр.; 6. Фабричен комплект универсална декстранова визуализираща система с включени буфери за антигенно възстановяване и промиване - 400 tests/кит - 1бр.; 7. Ограничителен молив за имунохистохимия - 3бр.; 8. Заешки антитела срещу чивешки фибриноген/FITC (Fibrinogen/FITC) - 2 mL - 1бр.; 9. Phosphate-Buffered Saline (PBS), pH 7.0 - 6 x 1 L - 1бр.; 10. Fluorescence Mounting Medium - 15 ml - 1бр.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата поръчка не е разделена на обособени позиции. Като се вземе предвид естеството на доставките – предмет на възлагане, настоящата обществена поръчка не следва да бъде разделена на обособени позиции. Доставките от предмета на поръчката нямат разнороден характер, поради което е най-целесъобразно възлагането на поръчката на един изпълнител.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 4546 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С Решение № 1773 от 01.08.2017 г. на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора е открита процедура – процедура на договаряне без предварително обявление съгл. чл. 79, ал. 1 от ЗОП. В конкретният случай, процедурата е открита на основание на чл. 79, ал. 1, т. 1, предл.първо от ЗОП, а именно: „при открита или ограничена процедура всички подадени оферти или заявления за участие са неподходящи и първоначално обявените условия на поръчката не са съществено променени“. С Решение № 523 от 13.03.2017 г. на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора и на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗОП е обявена обществена поръчка – открита процедура с предмет: „Периодична доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“. С Решение № 1377 от 09.06.2017 г. на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора и на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“ е прекратена по отношение на обособена позиция № 2 „Антитела и реактиви за имунохистохимия“. На основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП процедурата по посочената обособена позиция № 2 е прекратена, тъй като подадените две оферти за участие: „Омнимед“ ООД гр. София с оферта с вх. № 2086 от 19.04.2017 г., 14,05 ч. и „Елта 90М“ ООД гр. София с оферта с вх. № 2133 от 21.04.2017 г., 11,14 ч. са отстранени. На основание чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „б” от ЗОП във връзка с чл. 67, ал. 1 от ЗОП е отстранен участника Елта 90М“ ООД гр. София, поради това, че офертата не отговаря на предварително обявените от Възложителя условия и същата се явява „неподходяща“ по смисъла на §2, т. 25 от ДР на ЗОП. На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП е отстранен участника „Омнимед“ ООД гр. София, поради това, че офертата не отговаря на предварително обявените от Възложителя условия и същата се явява „неподходяща“ по смисъла на §2, т. 25 от ДР на ЗОП. Предвид горепосочените съображения Възложителят счита, че в конкретния случай е налице фактическо и правно основание за откриване на процедура Договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора - Антитела и реактиви за имунохистохимия“ на основание чл. 79, ал. 1, т. 1, предл.второ от ЗОП – „при открита процедура всички подадени оферти са неподходящи” и без съществена промяна в първоначално обявените условия на предходната възлагателна процедура, открита с Решение № 523 от 13.03.2017 г. на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Лаб Даигностика ООД гр. София Адрес: гр. София 1612, бул. Цар Борис III № 54, жк Лагера, бл. 39, вх. 1, ап. 1

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Всички документи по настоящата обществена поръчка се публикуват в официалния сайт на Тракийски университет гр. Стара Загора, в основно меню "профил на купувача", на адрес: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170731QNoZ1262570 1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54, ал.1, т.1,т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1, т. 3, т. 5 от ЗОП. 2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от стойността на договора за обществена поръчкачл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП без включен ДДС. Гаранцията се предоставя в една от следните форми: парична сума; банкова гаранция; застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да поддържа валидна гаранция за изпълнение на доставката в посочения в договора размер и срок. Провеждането на договарянето ще се извърши на 14.08.2017 г. от 12,10 ч. в Заседателната зала на Тракийски университет гр. Стара Загора, Студентски град, Ректорат.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

01.08.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

проф. двмн Иван Тодоров Въшин

VIII.2) Длъжност

Ректор на Тракийски университет гр. Стаар Загора