Версия за печат

00373-2017-0025

BG-Стара Загора:

Решение за откриване на процедураРешение номер 1772 от дата 01.08.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 123024538

BG344, Тракийски университет, Студентски град, За: Гергана Маламова, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270, E-mail: malamova@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Периодична доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора - Медицински пособия и консумативи

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на доставка е: 1. Памук - хидгроскопичен - пакети - 1 kg - 5бр.; 2. Лигнин - пакети - 1 kg - 5бр.; 3. Латексови ръкавици- М - кутия от 100бр - 5оп.; 4. Памук - хидгроскопичен - пакети - 1 kg - 5бр.; 5. Лигнин - пакети - 1 kg - 5бр.; 6. Латексови ръкавици- М - кутия от 100бр - 2оп.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата поръчка не е разделена на обособени позиции. Като се вземе предвид естеството на доставките – предмет на възлагане, настоящата обществена поръчка не следва да бъде разделена на обособени позиции. Доставките от предмета на поръчката нямат разнороден характер, поради което е най-целесъобразно възлагането на поръчката на един изпълнител.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 118.33 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С Решение № 1772 от 01.08.2017 г. на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора е открита процедура – процедура на договаряне без предварително обявление съгл. чл. 79, ал. 1 от ЗОП. В конкретният случай, процедурата е открита на основание на чл. 79, ал. 1, т. 1, предл.първо от ЗОП, а именно: „при открита или ограничена процедура не са подадени оферти или заявления за участие и първоначално обявените условия на поръчката не са съществено променени“. С Решение № 3225 от 19.12.2016 г. на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора и на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗОП е обявена обществена поръчка – открита процедура с предмет: „Периодична доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“. С Решение № 380 от 23.02.2017 г. на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора и на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“ е прекратена по отношение на обособена позиция № 23 „Медицински пособия и консумативи“. Налице са основания за прекратяване на процедурата по горепосочената обособена позиция, по отношение на която в определения от Възложителя срок за получаване на оферти съгласно Обявлението на обществената поръчка, а именно до 27.01.2017 г., 16.30 ч., в Деловодството на Тракийски университет гр. Стара Загора не са постъпили оферти за участие. Предвид горепосочените съображения Възложителят счита, че в конкретния случай е налице фактическо и правно основание за откриване на процедура Договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на тестове, китове, реактиви и медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“ по обособена позиция № 23 „Медицински пособия и консумативи“ на основание чл. 79, ал. 1, т. 1, предл.първо от ЗОП – „при открита процедура не са подадени оферти за участие” и без съществена промяна в първоначално обявените условия на предходната възлагателна процедура, открита с Решение № 3225 от 19.12.2016 г. на Ректора на Тракийски университет гр. Стара Загора.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

Елпак Лизинг ЕООД гр. Варна Адрес: гр. Варна 9002, ул. Иван Богоров № 12

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Всички документи по настоящата обществена поръчка се публикуват в официалния сайт на Тракийски университет гр. Стара Загора, в основно меню "профил на купувача", на адрес: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170731FiRk1250983 1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54, ал.1, т.1,т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1, т. 3, т. 5 от ЗОП. 2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от стойността на договора за обществена поръчкачл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП без включен ДДС. Гаранцията се предоставя в една от следните форми: парична сума; банкова гаранция; застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да поддържа валидна гаранция за изпълнение на доставката в посочения в договора размер и срок. Провеждането на договарянето ще се извърши на 14.08.2017 г. от 11,50 ч. в Заседателната зала на Тракийски университет гр. Стара Загора, Студентски град, Ректорат.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

01.08.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

проф. двмн Иван Тодоров Въшин

VIII.2) Длъжност

Ректор на Тракийски университет гр. Стаар Загора