Версия за печат

00104-2016-0008

BG-Мадан:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000614984

BG424, Община Мадан, 4900, гр.Мадан, ул.Обединение 14, За: Ел.Пелтекова -Ушева- юрисконсулт - експерт ОП, България 4900, Мадан, Тел.: 0308 98220, E-mail: madanoba@gmail.com, Факс: 0308 98277

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://madan.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://madan.bg/bg/auctions/publicorders-1/izvarshvane-na-specializiran-prevoz-na-uchenici-do-16-godishna-vazrast-prez-uchebnata-2016-2017g-v-obshti-261.html.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 14 от 14.04.2016 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00104-2016-008
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

" Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст през учебната 2016-2017 година в Община Мадан"


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 16-069-У от 15.09.2016 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, ЕТ Фейзи Зотев, с.Цирка,, България 4900, с. Цирка, Тел.: 0899 506699, E-mail: feizi@abv.bg, Факс: 0899 506699

Интернет адрес/и:

URL: http://feizi zotev.bg.

Изпълнителят е МСП: не

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

"ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ДО 16-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ПРЕЗ 2016-2017 ГОДИНА В ОБЩИНА МАДАН"

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

15.09.2016 г. 

Крайна дата

06.07.2017 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
4695.6 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

06.07.2017 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
4377.1 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

20.07.2017 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Явор Митков Орлов
VII.2)
Длъжност: Заместник -кмет на Община Мадан, оправомощен със Заповед № 268/19.07.2017г.