Версия за печат

00801-2017-0003

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер 115 от дата 19.07.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000693654

BG411, Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания ЕООД гр.София, ж.к. Младост 1, бул. Андрей Сахаров № 1., За: Снежана Златанова Борщ, България 1784, София, Тел.: 000359 29753950, E-mail: sbaloz.sofia-grad@mail.bg, Факс: 000359 29753950

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.sbalozsofia.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.sbalozsofia.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20170718HgDs411542.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка по заявка на противотуморен лекарствен продукт Mycobacterium bovis BCG - powder for suspension с Анатомо-терапевтичен код /АТС-код - L03AX03, за лечение на солидни тумори за нуждите на “СБАЛОЗ” ЕООД София-град, заплащан от бюджета на НЗОК“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

противотуморен лекарствен продукт Mycobacterium bovis BCG - powder for suspension с Анатомо-терапевтичен код /АТС-код - L03AX03 - 54 000 МГ.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделянето на предмета на процедурата на отделни обособени позиции не е възможно , тъй като се касае за доставка по заявка на един вид противотуморен лекарствен продукт .

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 149760 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Мотиви: През мес. декември 2016г. е проведена открита процедура с предмет:“Доставка на противотуморни лекарствени продукти за лечение на солидни тумори за нуждите на СБАЛОЗ ЕООД София-град по 75 обособени позиции, заплащани от бюджета на НЗОК”, с ID номер на обявлението 761821 от 12.12.2016г. През мес. май 2017г. с обявление с ID номер 787548 от 18.05.2017г. тази позиция е прекратена, на осн. чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП с мотиви „...поради обстоятелството, че нито една от подадените оферти не е подходяща. Всички представени в процедурата оферти от участниците по тази обособена позиция не отговарят на предварително обявените условия на обществената поръчка и участниците са отстранени, поради което офертите им се явяват неподходящи за възложителя.“ Подадената оферта от единствения участник по тази обособена позиция не отговаряше на предварително обявените условия на обществената поръчка и се яви неподходяща за възложителя. Тъй като в момента Mycobacterium bovis BCG - powder for suspension с Анатомо-терапевтичен код /АТС-код - L03AX03 е единственния лекарствен продукт от Позитивния списък показан за лечение на повърхностен карцином на пикочния мехур, лечебното заведение има постоянна нужда от закупуване на нови количества, поради липса на друга терапевтична алтернатива. Провеждането на предвидената в ЗОП процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на публични финансови средства. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по посочения вид процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгл. чл. 197 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

19.07.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

д-р Борислав Хараламбиев Димитров

VIII.2) Длъжност

Управител