00360-2017-0017

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер З-143 от дата 17.07.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831605795

BG411, УМБАЛ Александровска ЕАД, ул. Св. Г.Софийски № 1, За: Гергана Дерменджиева, България 1431, София, Тел.: 02 9230628, E-mail: umbal.alexandrovska@gmail.com, Факс: 02 9230646

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.alexandrovska.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 16 ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Доставка на газове за медицинска употреба” в УМБАЛ "Александровска" ЕАД

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата поръчка е за доставка на газове за медицинска употреба в УМБАЛ "Александровска" ЕАД. Видовете, характеристиките и количества на газовете са подробно описани в посочената в документацията към поканата за участие техническа спецификация. Посочените в техническата спецификация количества са прогнозни и зависят от обема на дейността на Възложителя. Доставките се извършват по предварителни писмени заявки от страна на Възложителя, в които се посочва деня на зареждането, до Станция за медицински газове на УМБАЛ "Александровска" ЕАД, за срока на договора – 24 месеца. Доставките се извършват със собствен транспорт на изпълнителя, включен в цената, който трябва да притежава всички необходими документи съгласно Наредба № 40 на ИА Автомобилна администрация за превоз на опасни товари. Към датата на доставката остатъчният срок на годност следва да бъде не по-малък от 75 (седемдесет и пет) % от обявения от производителя. Участниците следва да оферират всички позиции от предмета на поръчката. В ценовото предложение трябва да бъдат включени всички разходи, които участникът предвижда да направи във връзка с изпълнението на обществената поръчка.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предметът на настоящата поръчка е в предмета на обособена позиция №5 от проведена открита процедура със същия предмет, за която е подадена неподходяща оферта за участие. Обособена позиция №5 е прекратена на осн. чл.110, ал.1, т.2 от ЗОП. Поръчката се провежда на осн. чл.79, ал.1, т.1 от ЗОП, възложителят не може съществено да променя първоначално обявените условия.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 13000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предметът на настоящата поръчка е в предмета на обособена позиция №5 от проведена открита процедура със същия предмет, за която е подадена неподходяща оферта за участие. Обособена позиция №5 е прекратена на осн. чл.110, ал.1, т.2 от ЗОП. При наличие на тези обстоятелства, съгл. чл.79, ал.1, т.1, възложителите могат да проведат процедура на договаряне без предварително обявление.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

„СОЛ БЪЛГАРИЯ” ЕАД и „АБС - Ко” ООД

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: З-62 от 23.03.2017 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00360-2017-0005

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

17.07.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

доц. д-р Костадин Георгиев Ангелов, дм

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор