Версия за печат

00360-2017-0016

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер З-139 от дата 12.07.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831605795

BG411, УМБАЛ Александровска ЕАД, ул. Св. Г.Софийски № 1, За: Гергана Дерменджиева, България 1431, София, Тел.: 02 9230628, E-mail: umbal.alexandrovska@gmail.com, Факс: 02 9230646

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.alexandrovska.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 16 ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Изпълнение на подобект: „Довършване на втори строителен етап от строеж – Клиника по урология на УМБАЛ „Александровска” ЕАД" от oбект: „Преустройство, ремонт и частична надстройка на Пети (подпокривен) етаж в сградата на „Първи хирургичен блок – на УМБАЛ „Александровска” ЕАД“

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е довършване реализирането на Инвестиционния проект за обекта „Преустройство, ремонт и частична надстройка на пети подпокривен етаж в сградата на Първи хирургичен блок”, предвиждащ цялостна подмяна на покривната конструкция на сградата и изграждане на пълноценни работни и болнични помещения на ниво - пети етаж на същата. Изпълнението на строежа е започнато в края на 2013 г и неколкократно спирано, за последен път на 20.04.2016 г., поради неосигурени средства за капиталови разходи. Настоящата обществена поръчка се обявява поради обстоятелството, че фирмата избрана за изпълнител през 2013 г. с която УМБАЛ „Александровска” има сключен договор за строителство, през 2016 г. е обявена в несъстоятелност.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предвид техническото задание и спецификата на дейността на възложителя е невъзможно поръчката да бъде разделена на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 800000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на поръчката попада в обхвата на чл.20, ал.2 от ЗОП, съгласно който при строителство с прогнозни стойности от 270000 до 5000000 лв. възложителят прилага процедурите по чл.18, ал.1, т.12 или т.13. Не са налице основания за провеждане на процедура на пряко договаряне.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

12.07.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

доц. д-р Костадин Георгиев Ангелов, дм

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор