Версия за печат

00940-2017-0001

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер РД-16-45 от дата 11.07.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 131304835

BG411, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, ул. Леге №2-4, За: Борислав Райчев Димитрачков – зам. р-л проект, България 1000, София, Тел.: 02 9407930, E-mail: office@sme.government.bg, Факс: 02 9407932

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.sme.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.sme.government.bg/?p=35942.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОНСТРУКЦИЯ ЗА БЪЛГАРСКИ ЩАНД ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА“ ПО ПРОЕКТ BG16RFOP002-2.003-0001 „СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И УСПЕШНО ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПАЗАРИ, ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДКРЕПА ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ТЪРГОВСКИ ПАНАИРИ И КОНФЕРЕНЦИИ“, ФИНАНСИРАН ОТ ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.003 "СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И УСПЕШНО ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ И МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПАЗАРИ ЧРЕЗ ПОДКРЕПА ДЕЙНОСТТА НА ИАНМСП“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Услуги, свързани с организация, проектиране и изграждане на конструкции за щанд за многократна употреба, вкл:- по представяне на конкретна визуализация спрямо квадратурата заявена от Възложителя, без да се променя предложената единна визия на щанда: - извършване на всички необходими процедури поотделно съгласно общите условия и срокове на организатора на съответното изложение/панаир; - извършване на първоначална и последваща изработка, вкл. на допълнителни необходими елементи, монтаж, демонтаж и складиране на експозиционен щанд на България за многократна употреба в минимум 20 специализирани изложения/панаири в Европа и България; - извършване на графичен дизайн, предпечатна обработка, и печат на файлове за цялостното художествено оформление на щанда, включително за всяко изложение поотделно; - осигуряване и осъществяване на транспорт и логистика, застраховане, както и товаро-разтоварни дейности на одобрената конструкция и оборудване до мястото на провеждане на изложението/панаира и обратно за всяко изложение/панаир и обратно; - осигуряване на поддръжка на щанда по време на изложенията/панаира за всяко едно от събитията поотделно; - осъществяване на командироване на екипа си в зависимост от дестинацията и продължителността на изложението/панаира за всяко изложение поотделно; - осигуряване на позициониране на общи части: кухненски бокс, гардеробна, оборудвана складова площ за всяко изложение; - осигуряване на оборудване за работните места и сервизната зона/складово помещение - кафе машина, хладилник, мивка, закачалки, стелажи, рафтове, кош за отпадъци при необходимост за всяко изложение поотделно.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Проект BG16RFOP002-2.003-0001 с наименование: "Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейските и международните пазари чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“." по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата обществена поръчка не е разделена на обособени позиции. С оглед спазване разпоредбата на чл. 46, ал. 1 от ЗОП, възложителят е взел решение да не разделя поръчката на обособени позиции, като мотивите за това са следните: Като институция, която координира и изпълнява държавната политика за насърчаване развитието и интернационализацията на българските МСП, ИАНМСП е структурата, която е пряко отговорна за предоставянето на адекватна институционална подкрепа за българските предприятия. За да се увеличи количеството и стойността на българския износ са необходими целенасочени и продължителни усилия в логистична и финансова подкрепа за участието им в панаири, специализирани изложения и други прояви, на които могат да установят контакти с чуждестранни партньори, както и да се съизмерят със средното равнище за МСП в европейски и международен план. В проекта са предвидени дейности за подпомагане на интернационализацията на българските компании като участие в международни панаири и изложения в чужбина и в България, което следва да бъде организирано и реализирано от ИАНМСП. Възложителят е приел, че за безпроблемното изпълнение на дейността на Агенцията, както и всички предвидени дейности по проекта по Оперативна програма “Иновации и конкуретноспособност“ /ОПИК/, е предвидено изпълнението на комплекс от дейности, което изключва възможността за разделяне на позиции. Доколкото е необходимо да се гарантира обезпечаването на всяка дейност от комплекса, те са функционално свързани и неделими. Предвид изложеното, предметът на поръчката има комплексен характер, изискващ изпълнението на отделните дейностите да се възложи на един изпълнител с оглед постигане на целта на поръчката, а именно да се избере изпълнител, който да осигури организация, проектиране, монтаж, демонтаж, складиране и изработка на експозиционен щанд на България за многократна употреба за изложения/панаири. С проектирането и изграждането на български щанд, ИАНМСП трябва получи възможно най-доброто технологично и функционално решение за оптимално ефективно използване на изложбените площи за национални участия в международни изложения/панаири в чужбина и България, с цел осигуряване на максимална подкрепа за насърчаване на експортния потенциал на българските МСП. В случая от значение се явява и фактът, че разделянето на обособени позиции на предмета на поръчката не е целесъобразно, защото съществува риск изпълнението на поръчката прекомерно да се затрудни технически, тъй като необходимостта от координирането на различни изпълнители за обособените позиции би могла сериозно да застраши своевременното, правилно и качествено изпълнение на поръчката. В тази връзка следва да се има предвид съображение 78 от уводната част на Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26.02.2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО, съгласно което право на възлагащият орган е да прецени доколко е целесъобразно разделянето на поръчките на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 750000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за услуга е с прогнозна стойност, по-голяма или равна на 264 033 лв. без вкл. ДДС, Възложителят провежда някоя от предвидените в чл. 18, ал. 1, т. 1- 11 процедури на ЗОП. Предвид обстоятелството, че естеството на поръчката позволява достатъчно точно да се определи техническата спецификация и максималната прогнозна стойност, на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 19, ал. 1, чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „б“, чл. 73, ал. 1 и чл. 74,ал.1 от ЗОП настоящата обществената поръчка се възлага чрез открита процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 196, ал. 1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

11.07.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Мариета Николова Захариева

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор