Версия за печат

00546-2017-0010

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер З-150 от дата 10.07.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000662776

BG411, Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД, ул. Пловдивско поле №6, За: Ваня Василева-Кисьова, Силвия Маринова, Цветолюба Васева, България 1756, София, Тел.: 02 8076355, E-mail: smarinova@sbaloncology.bg, Факс: 02 8706321

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://procurement.sbaloncology.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170628JnAG1054092.

I.2) Вид на възложителя

Друг: чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Пряко договаряне


IІI: Правно основание

Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Избор на изпълнител за осигуряване на абонаментна поддръжка на приложни програмни продукти, изграждащи болничната информационна система на „Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология” ЕАД, гр. София“, подробно описани в Приложение № 1 - Техническa спецификация, неразделна част от поканата

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обектът на поръчката (услуга) е осъществяване на абонаментна поддръжка на приложни програмни продукти, изграждащи съществуваща болничната информационна система, в това число: актуализации на наличните приложни програмни продукти; предоставяне на консултации и услуги, свързани с ползването им; профилактика на програмното осигуряване на място. Всички модули, обслужващи болничната информационна система на УСБАЛО ЕАД, са проектирани и разработени от “Гама Консулт-Калинкин, Прокопов и Сие” СД и са съобразени с нуждите на лечебното заведение:Гама Кодмастер, Гама МултиЛаб, Гама Стор, Гама Диети, Гама Калк, Гама МУЛТИЛАБ-WEB, Гама Конт, Гама МУЛТИЛАБ-КААВ, Гама Конкурент, Гама mDoctor + web достъп и техните модули.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

СД “Гама Консулт-Калинкин, Прокопов и Сие” е носител на авторските права върху приложните програмни продукти: Гама Кодмастер, Гама МултиЛаб, Гама Стор, Гама Диети, Гама Калк, Гама МУЛТИЛАБ-WEB, Гама Конт, Гама МУЛТИЛАБ-КААВ, Гама Конкурент, Гама mDoctor + web достъп и техните модули. Абонаментната поддръжка на програмните продукти се осъществява от носителя на авторските права върху продуктите, който е едно лице; осъществява се едновременно, непрекъснато и във взаимовръзка, като се отчита обвързаността на модулите в единна система.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 263800 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно чл. 182, ал.1, предложение първо от ЗОП Възложителят може да проведе пряко договаряне с определени лица при наличие на някое от основанията по чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП. При избора на ред на възлагане на настоящата поръчка се установи, че е налице основанието по чл.79, ал.1, т.3 буква В) от ЗОП - наличие на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост на “Гама Консулт-Калинкин, Прокопов и Сие” СД. Дружеството е носител на права на интелектуална собственост върху приложните програмни продукти, изграждащи болничната информационна система – предмет на поръчката, поради което считаме, че поръчката може да бъде възложена и изпълнена само от “Гама Консулт-Калинкин, Прокопов и Сие” СД. Обектът на поръчката (услуга) е осъществяване на абонаментна поддръжка на приложни програмни продукти, изграждащи съществуваща болничната информационна система, в това число: актуализации на наличните приложни програмни продукти; предоставяне на консултации и услуги, свързани с ползването им; профилактика на програмното осигуряване на място. Предметът на поръчката не е доставка или създаване/изграждане на нови програмни продукти. С оглед изпълнение на предмета на поръчката не съществува достатъчно добра алтернатива или заместител на носителя на правата на интелектуална собственост; отсъствието на конкуренция не се дължи на изкуствено стесняване на параметрите на поръчката.СД “Гама Консулт-Калинкин, Прокопов и Сие” е носител на авторските права върху приложните програмни продукти: Гама Кодмастер, Гама МултиЛаб, Гама Стор, Гама Диети, Гама Калк, Гама МУЛТИЛАБ-WEB, Гама Конт, Гама МУЛТИЛАБ-КААВ, Гама Конкурент, Гама mDoctor + web достъп и техните модули. Същото се доказва чрез: свидетелство за търговска марка № 53959 и Уведомление от Патентно ведомство; декларация от “Гама Консулт-Калинкин, Прокопов и Сие” СД за притежание на изходния код и правата върху приложните програмни продукти и прилежащите им модули, предмет на настоящата поръчка. Следователно възлагането на настоящата поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторските права. Поради това може да се приеме, че само лицето, което притежава авторски и/или изключителни права върху приложните продукти, изграждащи информационната система, има право да реализира абонаментната им/софтуерна поддръжка.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

„ГАМА КОНСУЛТ - КАЛИНКИН, ПРОКОПОВ И СИЕ” СД, ЕИК 121562456

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

поканата за участие

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

срок за получаване на оферти - 18.07.2017 г. , до 16.30 часа; Място и дата на провеждане на договарянето: Заседателната зала на „УСБАЛ по онкология” ЕАД, гр.София, 19.07.2017 г. от 10,00 часа

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

10.07.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

проф. д-р Панайот Фотев Куртев

VIII.2) Длъжност

изпълнителен директор на УСБАЛО ЕАД