Версия за печат

02711-2017-0095

BG-с.Цонево:

Решение за откриване на процедураРешение номер 179 от дата 07.07.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120145

BG331, ТП Държавно горско стопанство Цонево при СИДП ДП Шумен, ул.Хр.Трендафилов №54, За: Тодор Динев-- домакин при ТП ДГС Цонево, България 9261, с.Цонево, Тел.: 0517 27232, E-mail: dgs.conevo@dpshumen.bg, Факс: 0517 27232

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sidp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://wp.me/p82oCV-czh.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: горско стопанство


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Доставка осъществена чрез покупка на автомобилни гуми , необходими за служебните автомобили на ТП ДГС Цонево за 2017 година, определени прогнозно по вид и количество , съгласно техническа спецификация“

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

„Доставка осъществена чрез покупка на автомобилни гуми , необходими за служебните автомобили на ТП ДГС Цонево за 2017 година, определени прогнозно по вид и количество , съгласно техническа спецификация“ Техническа спецификация на стоките предмет на поръчката, по вид и количество: Гуми летни за а-л 4х4 Тойота HiLux; размер: 215/ 75R 16 или еквивалент; Минимални характеристики по Европейски регламент относно етикирането (Регламент ЕО №1222/2009): 1.Горивна ефективност- В ; С 2.Сцепление на мокро- В 3.Външен шум – до 70dB прогнозно количество- 4 броя. Гуми зимни за а-л Сузуки; размер: 205/60/R16 или еквивалент; Минимални характеристики по Европейски регламент относно етикирането (Регламент ЕО №1222/2009): 1.Горивна ефективност- В ; Е 2.Сцепление на мокро- В; С 3.Външен шум – до 68dB прогнозно количество- 4 броя. Общата прогнозна стойност на поръчката е 1800 (три хиляди) лева без включен ДДС. Доставките по видове и количества гуми ще се изпълняват по поръчки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според нуждите му в момента на заявката и до размера на прогнозния финансовия ресурс, който може да осигури за изпълнение на поръчката. Възложителят не се ангажила с усвояване на посоченият прогнозен ресурс- същият е прогнозен и зависи изцяло от нуждите му. Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на посочените в Техническата спецификация гуми .

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Естеството на доставката не предполага разделянето й на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1800 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

ДА

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: 140940 BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет

Съгласно общ утвърден прогнозен финансов ресурс на СИДП ДП- гр. Шумен за 2017 година в размер от 140940 лева без ДДС по т.2- доставка на външни гуми за служебни МПС включително за селскостопански машини от Раздел "Доставки" на Приложение №1 към Заповед №356/29.11.2016г . на директора на Североизточно държавно предприятие - гр.Шумен .


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

прогнозната стойност на обществената поръчка към датата на решението за нейното откриване е 1800 ( хиляда и осемстотин) лева без ДДС и при изчисляване на същата Възложителят е включил всички плащания без данък върху добавената стойност (ДДС), които са му известни към този момент. Предметът на поръчката позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации. Не са налице условията за провеждане на ограничена процедура, състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне – с обявление или без обявление. Налице са възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по реда, предвиден в ЗОП за публично състезание. С цел да се осигури максимална публичност и да се постигнат най - добрите за възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Настоящата процедура се възлага на основание Заповед №356/29.11.2016г . на Директора на СИДП ДП – Шумен.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

в 10-дневен срок по реда на чл. 197, ал.1, т.4 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

07.07.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж.Росен Колев Русев

VIII.2) Длъжност

директор на ТП ДГС Цонево