Версия за печат

00267-2017-0064

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедураРешение номер 17РОП58 от дата 07.07.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, За: Тихомира Узунчева - юрисконсулт в Дирекция ОП, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656726, E-mail: todor_todorov@plovdiv.bg, Факс: 032 660571

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и СМР) за обект „Предгаров площад“ и булевард „Христо Ботев“ по Проект „Подобряване на градската среда в община Пловдив“ по ОПРР 2014-2020

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и СМР) на два обекта по проект „Подобряване на градската среда в община Пловдив“ по ОПРР 2014-2020 – предгаров площад и бул. Христо Ботев. Изпълнението на инженеринг включва на три основни групи дейности: 1. Дейности, свързани с изработването на Инвестиционен проект за строежа, както и дейности представляващи условие, следствие или допълнение към него; 2. Дейности, свързани с изпълнението на Авторски надзор по време на изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) на строежа; 3. Дейности, които са свързани с изпълнението на строежа. Обхватът на реконструкцията включва: •Тротоари, зелени площи, осветление на улиците около площада "Предгаров"; • Участъкът от бул. „Христо Ботев” (зелени площи, тротоари и елементи на градското обзавеждане) между ул. „Любен Каравелов” и ул. „Цанко Дюстабанов”; • Осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение в съответствие с действащата нормативна уредба. Където прогнозните количествени стойности са рехабилитация на тротоарни настилки и подмяна на трасетата на подземна инфраструктура в зоните с подмяна на тротоарни настилки 8812 кв.м.; реконструкция и изграждане на зелени площи 2742 кв.м.;

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

ДА

Идентификация на проекта

Проект „Подобряване на градската среда в община Пловдив“, включен в Инвестиционната програма на Община Пловдив по процедура BG16RFOP001-1.003, Приоритетна ос 1 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Разделянето на настоящата обществена поръчка не е целесъобразно, тъй като това дейностите по строителство и проектиране са взаимно обвързани и отделното им възлагане би затруднило качественото изпълнение на поръчката. Обектите на настоящата обществена поръчка са взаимносвързани елементи на градската среда – площад и улица, като функционалните, естетическите и техническите характеристики на двата обекта трябва да бъдат проектирани и изпълнени интергрирано, за да образуват общ комплекс. Възложителят иска да получи интергриран продукт – инженеринг, а не отделно изготвяне на проект и изпълнение на СМР, тъй като по този начин Изпълнителят на строителството носи риска от изготвянето на проекта и може да изпълнява дейностите паралелно. Съгласно нормите на ЗОП, инженеринга е самостоятелен, обособен предмет на обществена поръчка.Неразделянето на обществената поръчка на обособени позиции не води до необосновано ограничаване на участието в нея, като същото няма да доведе до нарушаване на принципите на равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна конкуренция, пропорционалност, публичност и прозрачност.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1100000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

07.07.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Димитър Стоянов Кацарски

VIII.2) Длъжност

Зам.-кмет ОСУТСИ, упълномощен съгласно Заповед №17ОА931/25.04.2017г. на кмета на Община Пловдив