Версия за печат

00277-2017-0024

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер Р-ОП-73 от дата 04.07.2017 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831609046

BG411, Топлофикация София ЕАД, гр.София, ул.Ястребец №23 Б, За: Наталия Джеврева, Маргарита Дончевска, България 1680, София, Тел.: 02 9033106, E-mail: mto@toplo.bg, Факс: 02 8594149

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.toplo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.zop.toplo.bg.

I.4) Основна дейност

Газ и топлинна енергия


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Подмяна на нагревни повърхности в обекти на „Топлофикация София“ ЕАД, с четири обособени позиции

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Подмяна на нагревни повърхности в обекти на „Топлофикация София” ЕАД, с четири обособени позиции”. Обществената поръчка включва четири обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Подмяна (монтаж) на нагревни повърхности в ОЦ „Земляне”, включваща следните обекти: Обект 1 – „Подмяна на нагревни повърхности /КП и екрани/ на ВК ст.№4 /ПТВМ-100/” Обект 2 – „Подмяна на екрани Б-1 и Б-1А на ВК ст.№5 /ПТВМ-100/” Обособена позиция № 2: „Подмяна (изработка, доставка и монтаж) на нагревни повърхности в ОЦ „Люлин”, включваща следните обекти: Обект 1 – „Подмяна на екрани на ВК ст.№2 , тип ПТВМ 100 в ОЦ „Люлин” с материали на изпълнителя”. Обект 2 – „Подмяна на долен конвективен пакет ВК ст.№4, тип ПТВМ 100 в ОЦ „Люлин” с материали на изпълнителя” Обект 3 – „Подмяна на парни серпентини и кондензни линии на МР ст.№1, след предварително почистване на резервоара в ОЦ „Люлин” Обект 4 – „Изработка и подмяна на нагревни пакети (І-ва и ІІ-ра степени) и свързващи „димоходни” кутии утилизатор ПК ст.№3 в ОЦ „Люлин” Обособена позиция № 3: „Подмяна (доставка и монтаж) на екранна система на Водогреен котел №2, тип ПТВМ 100 в ТЕЦ „София” Обособена позиция № 4: „Подмяна (доставка и монтаж) на тръбните снопове на ВК 3 и ВК 4 в котелно „нова част” във ВОЦ „Хаджи Димитър”. Количествата на видовете строителни работи са посочени в Технически спецификации към документацията за възлагане на обществената поръчка, като същите не са окончателни. За действително извършени ще се считат само тези видове работи, които са отразени в Протокол за действително извършени дейности.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1745000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно разпоредбата на чл.197, ал.1 , т.4 от ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедура се подава в 10 дневен срок от изтичане на срока по чл.179 от ЗОП. Жалбата се подава до Комисията за защита на Конкурунцията с копие до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

04.07.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Иво Петров Михайлов

VIII.2) Длъжност

За Изпълнителен директор, съгласно Заповед З-РД 224/28.06.2017г.