00470-2017-0001

BG-с.Черноочене:

Решение за откриване на процедураРешение номер 356 от дата 30.06.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000236164

BG425, Община Черноочене, с.Черноочене,общ.Черноочене,обл.Кърджали,ул.Шеста №9, За: Неджатин Мехмед Салим - Директор на д-ция Обща администрация, България 6701, с.Черноочене, Тел.: 03691 6228; 087 7611660, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6223

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.chernoochene.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://chernoochene.com/profil/.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и на уличната мрежа в населените места на територията на община Черноочене,област Кърдджали през оперативен сезон 2017/2018 година"

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Поръчката включва дейностите по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и на уличната мрежа в населените места през експлоатационния зимен сезон 2017/2018 година, на територията на Община Черноочене, Област Кърджали включва: снегопочистване и третиране против заледяване на настилките и съоръженията, опесъчаване - ръчно или машинно, при необходимост - извършване на ремонтно-възстановителни дейности по пътните елементи и съоръжения за възстановяване на нормална пътно-транспортна обстановка. Обществената поръчка е разделена на обособени позиции,като кандидатите могат да участват в процедурата, както за изпълнение на поръчката за една обособена позиция, така и за изпълнение на повече или всички обособени позиции. Общата дължина на общинската пътна мрежа възлиза на 173. 04 км, а дължината на уличната мрежа в населените места на територията на общината за зимно поддържане и снегопочистване е 110,1 км. Снегопочистването на общинските пътища да се извършва със специализирана техника, с колесни машини и по изключение при екстремни ситуации да се извършва с верижни машини.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 136854 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

С оглед прогнозната стойност на обществената поръчка,изчислена към датата на решението,в размер,посочен в Раздел IV.7) на настоящото решение,която попада в праговете,посочени в чл.20,ал.2 от ЗОП,избраният вид процедура е Публично състезание на основание чл.18,ал.1,т.12 от ЗОП.Съгласно чл.18,ал.2 от ЗОП публичното състезание е процедура,при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Възложителят изисква обединенията да имат определена форма,за да участват при възлагането на поръчката и не поставя условие за създаване на юридическо лице,когато участникът,определен за изпълнител е обединенине на физически лица и /или юридически лица и това не е необходимо за изпълнение на поръчката.Настоящето отбелязване е в съответствие с чл.10,ал.2 от ЗОП.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197,ал.1,т.4 от ЗОП-жалби могат да се подават в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.179 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

30.06.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Айдън Ариф Осман

VIII.2) Длъжност

Кмет на Община Черноочене