Версия за печат

00826-2016-0002

BG-София:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831605813

BG411, Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Свeти Наум ЕАД, ул. Доктор Любен Русев № 1, За: Станислава Бачева, България 1113, София, Тел.: 02 9702101, E-mail: svnaum.obshtestveni_porachki@abv.bg, Факс: 02 8709309

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.svnaum.com/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

ЗдравеопазванеІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Доставки
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: Д-52 от 09.03.2016 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00826-2016-0002
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Предмет на обществената поръчка е доставка на хранителни продукти за нуждите на болничната кухня на МБАЛНП "Св. Наум" ЕАД, гр.София по седем обособени позиции, както следва: І. Мляко и млечни продукти, ІІ. Хляб, хлебни и тестени изделия, ІІІ.Месо, птици, риба и яйца, ІV. Плодове, зеленчуци и варива, V. Консерви, конфитюр и лютеница, VІ. Захар, олио и други хранителни продукти, VІІ. Сушени плодове


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 142 от 06.06.2016 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG411, Епасто ООД, ж.к. Дианабад, бл.2вх.1, ап.84, България 1172, София, Тел.: 02 9616040, E-mail: epasto@abv.bg, Факс: 02 4193115

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Договор за изпълнение на обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛНП Св. Наум ЕАД по обособена позиция №6

ІІI.6) Срок на изпълнение
Срок в месеци

12

ІII.7) Стойност, посочена в договора
7140.2 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ


IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

06.06.2017 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 75.75% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: не е имало необходимост от доставка на цялото количество по договора
ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
5396.12 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

29.06.2017 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: акад. проф. д-р Иван Господинов Миланов, д.м.н
VII.2)
Длъжност: Изпълнителен директор