Версия за печат

00373-2017-0019

BG-Стара Загора:

Решение за откриване на процедураРешение номер 1506 от дата 26.06.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 123024538

BG344, Тракийски университет, Студентски град, За: инж.Живка Генова, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270, E-mail: zhivka_genova@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Доставка на медицински и лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Доставка на медицински и лабораторни апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора. Поръчката е обособена в 21 /двадесет и една/ позиции, както следва:- Обособена позиция № 1 „Доставка на PCR Апарат“; - Обособена позиция № 2 „Доставка на Видеорекордер“; - Обособена позиция № 3 „Доставка на Система за хоризонтална електрофореза“; - Обособена позиция № 4 „Доставка на Диамантен нож за меки тъкани“; - Обособена позиция № 5 „Доставка на Бърз тъканен процесор“; - Обособена позиция № 6 „Доставка на Устройство за рязане на ножове“; - Обособена позиция № 7 „Доставка на Преподавателски микроскоп с оптичен мост и втора зрителна глава”; - Обособена позиция № 8 „Доставка на Ph метри“; - Обособена позиция № 9 „Доставка на Професионален анализатор за телесна маса“; - Обособена позиция № 10 „Доставка на 12-канален електрокардиограф с интерпретация“; - Обособена позиция № 11 „Доставка на Професионален анализатор за телесен състав“; - Обособена позиция № 12 „Доставка на Стоматологичен юнит“; - Обособена позиция № 13 „Доставка на Клетка на Роше“; - Обособена позиция № 14 „Доставка на Комбиниран преносим апарат за ранна пасивна рехабилитация на долен крайник в тазобедрена става, колянна и бедрена става“; - Обособена позиция № 15 „Доставка на Мобилен уред за активно раздвижване на горен крайник“; - Обособена позиция № 16 „Доставка на Центрофуга с летящ ротор“; - Обособена позиция № 17 „Доставка на апарат за хоризонтална електрофореза“; - Обособена позиция № 18 „Доставка на инкубатор“; - Обособена позиция № 19 „Доставка на инкубатор“; - Обособена позиция № 20 „Доставка на тъканен хомогенизатор“; - Обособена позиция № 21 „Доставка на лабораторен настолен pH-метър“

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 517983.35 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предвид планираната стойност на доставките и след съобразяване на обстоятелството за планирани обществени поръчки със същия или сходен предмет в рамките на същата календарна година, съгласно разпоредбите на чл.18 във връзка с чл. 20 от ЗОП и в изпълнение на чл. 17, ал. 1 от ЗОП, Възложителят провежда някоя от предвидените в ЗОП процедури и прилага предвидения в закона ред за възлагане. При съобразяване на изискванията на разпоредбата на чл. 27 от ППЗОП и предвид обстоятелството, че естеството на доставките позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, както и не са налице условията за провеждане на някоя от другите процедури по чл. 18, ал. 1 от ЗОП, настоящата обществена поръчка следва да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред и вид процедура – Открита процедура. Провеждането на горепосочената процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане на настоящата обществена поръчка, респективно прозрачността при разходването на финансовите средства, целта на закона, като се защити обществения интерес и едновременно с това – да се насърчи конкуренцията, като се създават равни условия и прозрачност при възлагането на поръчката.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Цялата документация по настоящата обществена поръчка е публикувана в основния сайт на Тракийски университет гр.Стара Загора, в главно меню "профил на купувача" с адрес: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170622cGEq1182468

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

26.06.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

проф. двмн Иван Тодоров Въшин

VIII.2) Длъжност

Ректор на Тракийски университет гр. Стара Загора