Версия за печат

00277-2017-0023

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер ОП-Р-70 от дата 22.06.2017 г. 

І: Възложител

Секторен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831609046

BG411, Топлофикация София ЕАД, ул. Ястребец 23 Б, За: Маргарита Дончевска, Грета Събева, България 1680, София, Тел.: 02 9033216, E-mail: mto@toplo.bg, Факс: 02 8594149

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.toplo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://zop.toplo.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170622uIRb2549583.

I.4) Основна дейност

Газ и топлинна енергия


ІI: Откриване

Създавам квалификационна система


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне с предварителна покана за участие


IІI: Правно основание

Чл. 141, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Квалификационната система за възлагане на обществени поръчки с предмет: „Доставка на абонатни станции”

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Квалификационната система за възлагане на обществени поръчки с предмет: „Доставка на абонатни станции”.Цялата документация за квалификационна системата е налична безплатно за всяко заинтересовано лице на Профила на купувача на „Топлофикация София” ЕАД.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

С открването на квалификационната система не се обявява конретна поръчка.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 5000000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба се подава в 10-дневен срок до Комисията за защита на конкуренцията с копие до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

22.06.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Георги Христов Беловски

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор