Версия за печат

00360-2017-0015

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер З-118 от дата 14.06.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831605795

BG411, УМБАЛ Александровска ЕАД, ул. Св. Г.Софийски № 1, За: Гергана Дерменджиева, България 1431, София, Тел.: 02 9230628, E-mail: umbal.alexandrovska@gmail.com, Факс: 02 9230646

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.alexandrovska.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Друг: Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 16 ЗОП

I.3) Основна дейност

Здравеопазване


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Осигуряване на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за срок от 36 месеца за нуждите на УМБАЛ "Александровска" ЕАД с адрес ул. "Св.Г.Софийски" №1“

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Поръчката включва: 1.Осигуряване от страна на Разпределителното предприятие на достъп до електроразпределителната мрежа до мястото на доставка на обектите на УМБАЛ "Александровска" ЕАД с адрес ул. "Св.Г.Софийски" № 1 ; 2. Осигуряване от страна на Разпределителното предприятие на пренос по електроразпределителната мрежа на електрическа енергия до мястото на доставка на обектите на УМБАЛ "Александровска" ЕАД с адрес ул. "Св.Г.Софийски" № 1

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предвид предмета на настоящата обществена поръчка, разделянето на обособени позиции не е възможно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 400000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП в случаите, когато поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител при наличие на изключителни права, възложителите могат да възложат обществена поръчка чрез процедура на договаряне без предварително обявление. Съгласно чл. 39, ал. 1, т.2 от Закона за енергетиката (ЗЕ), преносът на електрическа енергия подлежи на лицензиране от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Съгласно разпоредбите на чл. 43, ал. 2, т. 1 от ЗЕ за една обособена територия се издава само една лицензия за пренос на електрическа енергия. Настоящата поръчка е за осигуряване на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за срок от 36 месеца за нуждите на УМБАЛ "Александровска" ЕАД с адрес ул. "Св.Г.Софийски" №1“. За територията на София област КЕВР е издала лицензия № Л-135-07/13.08.2004г. за срок от 35 г. на „ЧЕЗ разпределение България " АД, с ЕИК130277958, видно на интернет страницата на КЕВР: http://www.dker.bg/firmi_listbg.php?LIC=0&P=374&SP=395&OID, позиция №101. С оглед на изложеното, „ЧЕЗ разпределение България " АД, с ЕИК130277958 е носител на изключителни права за осъществяване на дейността, предмет на настоящата поръчка, по силата на административен акт, поради което са налице условията за прилагане на чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

На основание чл. 65, ал. 1 от ППЗОП, възложителят няма да прилага разпоредбите на чл. 64, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП и покана за участие няма да бъде изпращана, като договора ще бъде сключен с дружеството, притежаващо изключителни права за пренос на електрическа енергия и предоставяне на достъп до разпределителната мрежа на територията на София - "ЧЕЗ Разпределение България" АД с адрес: гр.София 1309, ул. "Цар Симеон" № 330.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Във връзка с осъществяването на контрол върху процедурите на договаряне, на основание чл. 134 от ППЗОП доказателства за обстоятелствата, посочени в настоящото решение, няма да бъдат изпращани, тъй като същите са достъпни в електронен публичен безплатен регистър, поддържан от Комисия за енергийно и водно регулиране на интернет адрес http://www.dker.bg/firmi_listbg.php?LIC=0&P=374&SP=395&OID=, позиция № 101

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл.197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

14.06.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

доц. д-р Костадин Георгиев Ангелов, дм

VIII.2) Длъжност

Изпълнителен директор