Версия за печат

00373-2017-0018

BG-Стара Загора:

Решение за откриване на процедураРешение номер 1404 от дата 14.06.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 123024538

BG344, Тракийски университет, Студентски град, За: Гергана Маламова, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270, E-mail: malamova@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

Извършване на строително-монтажни работи в сградата на Деканат, Морфоблок и УЛК на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Посочените сгради на Медицински факултет са в гр. Стара Загора с адрес ул. Армейска № 11. Възлагането на конкретните работи ще се извършва с възлагателно писмо при възникнала необходимост и одобрена от Възложителя Количествено-стойностна сметка (КСС), изготвена от Изпълнителя в съответствие с възложената поръчка. Срокът за изпълнение на всяка конкретна работа (определен в календарни дни) започва да тече от датата на получаване от Изпълнителя на възлагателно писмо за конкретния обект и приключва с приемане на реално извършените СМР и СРР с двустранен приемо-предавателен протокол, подписан от представители на двете страни. Влаганите в изпълнение на възложените работи материали/продукти трябва да са годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните технически спецификации и национални изисквания по отношение на предвидената им употреба. Качеството и вида на влаганите продукти/материали се удостоверява с декларация за съответствие или сертификати, удостоверения, доказващи съответствие на влаганите материали и/или продукти с действащите стандарти. Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба. Възложителят или упълномощени от него лица могат по всяко време да проверят съответствието на влаганите материали с декларираните технически параметри на материала. Проверката може да бъде осъществена на място, чрез оглед и проверка на придружаващите документи, така и чрез взимане на мостра от избрания материал и проверката му в акредитирана лаборатория. При възникване на противоречие между декларираните материали и действително вложените такива, Възложителят може да прекрати договора поради неизпълнение. Строителните дейности следва да бъдат извършвани в съответствие със Закона за безопасни и здравословни условия на труд и подзаконовите актове за неговото прилагане На обектите ще бъде упражняван инвеститорски контрол, който ще следи за: - пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; - качеството на влаганите строителни материали и съответствието им с нормите на безопасност и изискванията за качество; - недопускане на увреждане на трети лица и имоти в процеса и във връзка с изпълнението на възложените дейности; - правилното изпълнение на възложените строителни дейности; - контрол по актуването на действително изпълнените количества от видовете дейности; - контрол по съставянето на документацията за плащанията; - други задължителни и необходими дейности, произтичащи от прилагането на законовите и подзаконови нормативни актове в областта на строителството. Предаването и приемането на извършените строителни дейности ще се удостоверява с двустранно подписани констативни протоколи. Транспортирането, депонирането, обезвреждането и унищожването на строителните отпадъци ще се осъществява от изпълнителя и за негова сметка, след снабдяване с необходимите за това разрешителни. Участниците трябва да предложат гаранционни срокове за изпълнените строителни дейности, които не могат да бъдат по-кратки от предвидените в Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Като се вземе предвид естеството на дейностите – предмет на възлагане и тяхното извършване на един обект на Възложителя, настоящата обществена поръчка не следва да бъде разделена на обособени позиции. Дейностите от предмета на поръчката нямат разнороден характер, поради което е най–целесъобразно възлагането на поръчката на един изпълнител.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 333333.33 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предвид планираната стойност на строителството и след съобразяване на обстоятелството за планирани обществени поръчки със същия или сходен предмет в рамките на същата календарна година, съгласно разпоредбите на чл. 18 във връзка с чл. 20 от ЗОП и в изпълнение на чл. 17, ал. 1 от ЗОП, Възложителят провежда някоя от предвидените в ЗОП процедури и прилага предвидения в закона ред за възлагане. При съобразяване на изискванията на разпоредбата на чл. 27 от ППЗОП и предвид обстоятелството, че естеството на строителството позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, както и не са налице условията за провеждане на някоя от другите процедури по чл. 18, ал. 1 от ЗОП, настоящата обществена поръчка следва да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред и вид процедура – публично състезание. Провеждането на горепосочената процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане на настоящата обществена поръчка, респективно прозрачността при разходването на публичните средства, целта на закона, като се защити обществения интерес и едновременно с това – да се насърчи конкуренцията, като се създадат равни условия и прозрачност при възлагането на поръчката.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Всички документи по настоящата обществена поръчка се публикуват в официалния интернет сайт на Тракийски университет гр. Стара Загора, в основно меню "профил на купувача", на адрес: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170613yhCD1163692

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

14.06.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

проф.двмн Иван Тодоров Въшин

VIII.2) Длъжност

Ректор на Тракийски университет гр. Стара Загора