Версия за печат

01279-2017-0002

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедураРешение номер 1000-416 от дата 07.06.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, РАЙОН ИЗТОЧЕН - ОБЩИНА ПЛОВДИВ, бул. Шести септември 274, За: Майя Бахчеванова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 601083, E-mail: iztochen_bg@abv.bg, Факс: 032 631610

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://iztochen-plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.iztochen-plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Извършване на строително-ремонтни дейности и поддържане на улици и техните съоръжения, пътни платна, тротоари, паркинги, алеи и междублокови пространства на територията на район „Източен“ - община Пловдив"

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

битумизирана основа от трошен камък 24кг/м2/см /мазут/ с вкл.транспорт с деб. 4 см; битумизирана основа от трошен камък 24кг/м2/см /мазут/ с вкл.транспорт с деб. 6 см; асфалтобетон неплътна смес за долен пласт 24/кг/м2/см с вкл.трансп. с деб. 4 см; асфалтобетон неплътна смес за долен пласт24кг/м2/см с вкл.трансп. с деб. 6 см; асфалтобетон плътна смес за горен пласт 24кг/м2/см с вкл. трансп. с деб. 4 см; асфалтобетон плътна смес за горен пласт 24/м2/см с вкл. трансп.с деб. 6 см; машинно фрезоване на асфалтова настилка с дебелина до 4 см.; машинно фрезоване на асфалтова настилка с дебелина до 6 см.;направа на битумен разлив за връзка; основа от заклинен трошен камък; изкоп с багер земни маси до 0.5 м с натоварване, вкл. транспорт на изкопаните земни маси до 20 км.; ръчен изкоп с натоварване на транспорт с ръчни колички на разстояние до 50м.; изваждане на бордюри; направа на видими бордюри 18/35/50 /по бдс en1340 или еквивалент/ и всичко необходимо; направа на видими бордюри 15/25/50 /по бдс en1340 или еквивалент/ и всичко необходимо; направа на алейни бордюри 8/16/50 /по бдс en1340 или еквивалент/ и всичко необходимо; направа на настилка от нови пътни ивици /по бдс en1340 или еквивалент/ и всичко необходимо; повдигане и подравняване на същ. бордюри, включващо всичко необходимо; натоварване и превоз стр. отпадъци на 20 км. с включена такса стр. отпадъци; повдигане на дъждоприемни шахти, включващо всичко необходимо; повдигане на ревизионни шахти, включващо всичко необходимо; изграждане на нови дш с отток от бетонови тръби ф200, lср. = 4м. и всичко необходимо; асфалтови кръпки с дебелина 4 см - топла смес и всичко необходимо- изчистване, рязане асфалт, полагане битумен разлив за връзка; асфалтови кръпки с дебелина 6 см-топла смес и всичко необходимо- изчистване, рязане асфалт, полагане битумен разлив за връзка; асфалтови кръпки с дебелина 4см- студена смес и всичко необходимо- изчистване, рязане асфалт, полагане битумен разлив за връзка; асфалтови кръпки с дебелина 6 см- студена смес и всичко необходимо- изчистване, рязане асфалт, полагане битумен разлив за връзка; обработка и заливане на пукнатини в асфалтова настилка с неплътен асфалтобетон; доставка, полагане и валиране настилка от фрезован асфалт с дебелина 15 см.; ремонт на тротоарна настилка с налични плочи, включващо всичко необходимо разваляне и сортиране на тротоарна настилка, натоварване и превоз на 20 км.; тротоарна настилка с нови вибропресовани плочи 30/30 см. (по бдс en1339или еквивалент) върху пясъчна подложка 15 см.- включваща и доставка и изпълнение на пясъчна подложка 15 см; тротоарна настилка с нови вибропресовани плочи 40/40 см. (по бдс en1339 или еквивалент) върху пясъчна подложка 15 см. .- включваща и доставка и изпълнение на пясъчна подложка 15 см. ремонт паважна настилка с налични павета с утежнени условия (без отбиване на движението); механизирано разкъртване бетон; механизирано разриване и подравняване на земни почви; полагане на хоризонтална маркировка от термопластична боя със светоотразяващи перли, вслючително всички свързани с това разходи –бяла; доставка и монтаж капаци за ревизионни шахти с възможност за вграждане на настилката, с размери измерени на място; доставка и монтаж на стоманен светлоотразителен антипаркинг елемент ф 89 мм l 800 мм; доставка и монтаж на тяло от полипропилен за дъждоприемен точков отток в комплект с кофа и заключваща се чугунена решетка 500/500; полагане тръби за улична канализация от рр тръби dn200, включващо всички свързани с това разходи; ремонт на настилка от стари бетонови пътни ивици върху пясъчна подложка 15 см., включващо всички свързани с това разходи; неармирана бетонова настилка с дебелина 10 см; армирана бетонова настилка с мрежа ф5 20/20 и дебелина 10 см.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Предвид предмета на обществената поръчка, не е целесъобразно разделянето й на на обособени позиции

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 533833.33 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

13.06.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Николай Георгиев Чунчуков

VIII.2) Длъжност

Кмет на район "Източен"