Версия за печат

00038-2017-0016

BG-Габрово:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, Община Габрово, пл. Възраждане №3, За: Миряна Христова, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818312, E-mail: m.hristova@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.gabrovo.bg/bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/361-.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услугиІI: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката
Услуги
ІI.2) Процедурата е открита с решение
№: 38 от 02.03.2016 г. 
ІI.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00038-2017-0016
ІI.4) Описание на предмета на поръчката

Конкретни задачи 1. Изработване на банер /с калъф и стойка/ 2 бр. 2. Изработване на информационни флаери 3 000 бр. /700 бр. за 4 услуги и 200 бр. за летните училища/


III: Условия на договора

ІII.1)
Номер на договора: 298-УР-17 от 31.03.2017 г. 
ІII.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е възложена на обединение

НЕ

III.3) Изпълнител по договора

BG322, ПОЛИПРЕС ООД, Западна Индустриална Зона, България 5300, Габрово, Тел.: 066 810920, E-mail: nadi@polypress.info, Факс: 066 810920

Изпълнителят е МСП: да

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши срещу възнаграждение услуга с предмет Изработка на печатни информационни материали по проект № BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства”, съгласно Техническа спецификация на Възложителя и офертата на Изпълнителя, които представляват неразделна част от договора.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Крайна дата

31.12.2018 г. 

ІII.7) Стойност, посочена в договора
1396 BGN без ДДС
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е 100% от стойността на договора.

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване

04.05.2017 г. 

ІV.3) Договорът е изменян

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
1396 BGN без ДДС
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


V: Допълнителна информация


VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

05.06.2017 г. 


VII: Възложител

VII.1)
Трите имена: Таня Венкова Христова
VII.2)
Длъжност: Кмет на Община Габрово