Версия за печат

00267-2017-0051

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедураРешение номер 829 от дата 05.06.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 0004715040325

BG421, ОП Организация и контрол на транспорта Община Пловдив, бул. Шести септември № 274, За: Недялка Барганова - юрисконсулт в ОП Организация и контрол на транспорта Община Пловдив, България 4019, Пловдив, Тел.: 0359 32622550, E-mail: opokt@abv.bg, Факс: 0359 32666866

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170601SbBZ4898946.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Надграждане на системата за управление на трафика (СУТ), включително система за видеонаблюдение и комуникационна система за пренос на данни, изпълнени по Договор с деловоден № 14ДГ1418/17.12.2014 г."

IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Обществената поръчка е с предмет: "Надграждане на системата за управление на трафика (СУТ), включително система за видеонаблюдение и комуникационна система за пренос на данни, изпълнени по Договор с деловоден № 14ДГ1418/17.12.2014 г."

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Настоящата поръчка не е разделена на обособена позиции, тъй като предметът на процедурата не позволява да бъдат сключени договори с няколко изпълнители, поради което разделянето й е нецелесъобразно.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 200000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Проведена е открита процедура с предмет: "Проектиране, изграждане и внедряване на център за управление на трафика" по проект: "Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив" , ДБФП № BG161PO001/1.5-03/2011/001, изпълняван от община Пловдив, в качеството и на бенефициент по оперативна програма "Регионално развитие " 2007-2013", финансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Обществената поръчка е открита с Решение № 13РОП100 от 03.10.2013 г., като след влизане в сила на Решение № 13РОП100(48)/08.04.2014 г. за избор на Изпълнител, е подписан договор № BG161PO001/1.5-03/2011/001-D-09 № 14ДГ1418/17.12.2014 г. с изпълнител Консорциум Пловдив Интелигентни Транспортни Системи(ПИТС), с членове "Телелинк" ЕАД и SCHLOTHAUER & WAUER Ingenieurgesellschaft fr Strabenverkehr mbH & Co. KG, на който изпълнител Община Пловдив е възложила проектирането, изграждане и внедряване на център за управление на трафика. След изпълнението на договора беше изграден и оборудван Център за управление на трафика, разположен на 6-ия етаж в сградата, находяща се на бул. "Шести септември" № 274. На 50 кръстовища беше извършена модернизация на светофарните уредби и същите бяха обхванати от Системата за управление на трафика. На 15 кръстовища беше изпълнено видеонаблюдение в реално време чрез CCTV камери.Община Пловдив взема решение да бъде надградена Системата за управление на трафика като в нея се включат 3 пешеходни светофарни уредби, 8 транспортни светофарни уредби и на 9 кръстовища да сe монтират CCTV камери за видеонаблюдение. Съгласно разпоредбите на сключения договор № BG161PO001/1.5-03/2011/001-D-09 №14ДГ1418/17.12.2014 г., изпълнителят - Консорциум Пловдив Интелигентни Транспортни Системи се задължава да предостави гаранционно обслужване и поддръжка на системите по договор, като към момента гаранционните срокове са в сила. "Телелинк" ЕАД участва в Консорциум Пловдив Интелигентни Транспортни Системи, като е водещ съдружник, с дялово участие - 90% . Съгласно разпределение на дейностите, описано в Приложение № 1 към споразумението за консорциум между "Телелинк" ЕАД и SCHLOTHAUER & WAUER Ingenieurgesellschaft fr Strabenverkehr mbH & Co.KG "Телелинк" ЕАД е отговарял за дейностите в обхвата на проекта, включително допълнителни дейности, необходими за успешното изпълнение на проекта. С оглед горното на първо място изпълнителят - Консорциум Пловдив Интелигентни Транспортни Системи и "Телелинк" ЕАД, като водеща страна от консорциума, е проектирал, изградил и внедрил център за управление на трафика. На второ място другата страна в консорциума дава писменото си съгласие за изпълнение на дейности, свързани с разширение на проекта от страна на водещата страна "Телелинк" ЕАД с документ с входящ № 1160/01.06.2017 г.. На трето място "Телелинк" ЕАД поддържа системите- същите са в гаранционен срок и с цел тяхното запазване и правилна експлоатация, както и с оглед гореописаното, е налице основанието, разписано в чл. 79, ал.1, т.3, буква "б" от ЗОП за провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление: процедурата може да бъде изпълнена само от определен изпълнител, предвид липсата на конкуренция, поради технически причини.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

"Телелинк" ЕАД, ЕИК: 130545438, със седалище и адрес на управление: гр. София 1756, район Изгрев, Бизнес цетър Литекс Тауър, ул. Лъчезар Станчев № 3, ет. 4

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам


VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Жалби могат да се подават съгл. чл. 197, ал.1, т.5 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

05.06.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Борислав Андреев Кръстев

VIII.2) Длъжност

Директор на ОП "Организация и контрол на транспорта" Община Пловдив, възложител съгласно Заповед № 17ОА1156/17.05.2017 г.