Версия за печат

02709-2017-0027

BG-с. Говежда:

Решение за откриване на процедураРешение номер 268 от дата 30.05.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760176

BG312, Териториално поделение Държавно горско стопанство /ТП ДГС/- Говежда към Северозападно държавно предприятие /СЗДП/ - Враца, с. Говежда, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана, За: инж. Милко Еделов Благоев, България 3474, с. Говежда, Тел.: 088 2598240, E-mail: dgs_govejda@abv.bg, Факс: 088 2598240

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и опазване на горските територии съгласно чл.165, ал.1 от Закона за горите


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Публично състезание


IІI: Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Извършване на строително-монтажни работи по изграждане на база за конфискувани вещи и материали в двора на ТП ДГС Говежда"

IV.2) Обект на поръчката
Строителство
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предметът на обществената поръчка е "Извършване на строително-монтажни работи по изграждане на база за конфискувани вещи и материали в двора на ТП ДГС Говежда" . Предвижда се демонтаж на съществуваща телена ограда - 206 л. м и изграждане на нова ограда с поцинковани пана - 213л. м,монтаж на един портал и една входна врата, а така също и ремонт на две помещения със застроена площ 30 м2, включващ: очукване на варова мазилка, шпакловка, боядисване, доставка и монтаж на алуминиеви прозорци и врати 10,6 м2 и др. дейности. В обхвата на поръчката се включва изпълнение на строителни и монтажни работи, доставка на необходимите за това материали, използваната при изпълнението механизация и работна сила, в съответствие с изискванията на Техническата спецификация, както и дейности по отстраняване на дефекти в гаранционните срокове. Видът и обемът на строителните и монтажни работи са описани в приложената количествена сметка, която е неразделна част от описанието на поръчката.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Основен мотив за неразделяне на обществената поръчка на обособени позиции е фактът, че дейностите ще бъдат извършвани на територията на един обект. Възлагането на строително-монтажните работи на отделни изпълнители би създало пречки и затруднения от гледна точка на технологията на изпълнението, а също така и условия за възникване на критични точки по отношения на безопасността на труда. Всичко гореизложено показва, че обществената поръчка следва да бъде изпълнена от един изпълнител и не е целесъобразно нейното разделяне на обособени позиции.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 14604 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

При предвидената по ЗОП процедура "публично състезание" всички заинтересовани лица могат да подадат оферти за участие. С цел гарантиране в най-голяма степен публичност и прозрачност на възлагане изпълнението на поръчката, каквато несъмнено е една от водещите цели на Възложителя, както и обстоятелството, че прогнозната стойност на поръчката попада в приложното поле на чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП, настоящата обществена поръчка се възлага чрез "публично състезание".

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Прогнозна стойност – прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер до 14 604,00 лв. (Четиринадесет хиляди, шестстотин и четири лева) без включен ДДС. Предложената цена не може да надвишава обявената прогнозна стойност на поръчката. Предложения, надхвърлящи прогнозната стойност, няма да бъдат разглеждани и оценявани. Подробните изисквания за изпълнението на обществената поръчка са описани в Техническата спецификация. Финансовите средства са осигурени от стопанската дейност на стопанството.

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

02.06.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Милко Еделов Благоев

VIII.2) Длъжност

Директор