Версия за печат

00334-2017-0013

BG-София:

Решение за откриване на процедураРешение номер Р - 416 от дата 31.05.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000627597

BG411, Агенция Митници, ул. Г.С.Раковски № 47, За: Мариана Митева, България 1202, София, Тел.: 02 98594108, E-mail: mariana.miteva@customs.bg, Факс: 02 98594060

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.customs.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://customs.bg/bg/page/357.

I.2) Вид на възложителя

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: митническа дейност


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

„Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от обекти на Агенция „Митници”

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Охраната, транспортирането и дейността по инкасо на парични средства (ценни пратки и товари) в български лева и валута се извършва от обектите на Възложителя до обслужващата банка. Поръчката е разделена на обособени позиции, както следва: - Обособена позиция № 1, с предмет: „Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Столична – ГКПП Калотина“ - веднъж седмично, при необходимост от допълнително инкасиране - само по предварителна заявка, до обслужващата банка – Уникредит Булбанк, с адрес: гр. Сливница, пл. „Съединение“ № 2. - Обособена позиция № 2, с предмет: „Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Лом – ГКПП Оряхово Ферибот“ - два пъти седмично, като се доставят до клон на обслужващата банка - УниКредит Булбанк в гр. Козлодуй 3320, ул. Кирил и Методий № 1; - Обособена позиция № 3, с предмет: „Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Лом – ГКПП Дунав мост 2 „Видин – Калафат“ - три пъти седмично, до клон на УниКредит Булбанк в гр. Видин, ул. Цар Симеон Велики № 3; - Обособена позиция № 4, с предмет: „Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Варна – ГКПП Йовково и ГКПП Дуранкулак“ - четири пъти месечно, до офиса на СИБАНК в гр. Добрич, пл. „Възраждане“ № 2; - Обособена позиция № 5, с предмет: „Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Русе – ГКПП Дунав мост“ - всеки работен ден до Банка ДСК АД, с адрес: гр. Русе, ул. „Александровска“ № 4; - Обособена позиция № 6, с предмет: „Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Русе – ГКПП Силистра“ - всеки работен ден, до Банка ДСК АД, гр. Силистра, ул. „Симеон Велики“ № 50; - Обособена позиция № 7, с предмет: „Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Пловдив – ГКПП Златоград“ - два пъти в седмицата до СИБАНК Смолян, с адрес: бул. България № 51; - Обособена позиция № 8, с предмет: „Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Пловдив – ГКПП Маказа“ - два пъти в седмицата до СИБАНК Кърджали, с адрес: ул. „Ст.Караджа” бл. Рила – 3; - Обособена позиция № 9, с предмет: „Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Югозападна – МБ Гоце Делчев“ - един път седмично, до клон на Уникредит Булбанк - гр. Гоце Делчев, ул. „Бяло море“ № 11; - Обособена позиция № 10, с предмет: „Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Югозападна – МБ Кулата" - пет пъти седмично до клон на УниКредит Булбанк в гр. Петрич с адрес: гр. Петрич, ул. „Рокфелер“ 48; - Обособена позиция № 11, с предмет: „Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Югозападна – МП Златарево“ - един път седмично до клон на УниКредит Булбанк в гр. Петрич с адрес: гр. Петрич, ул. „Рокфелер“ 48 ; - Обособена позиция № 12, с предмет: „Инкасиране,транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Югозападна – МП Гюешево“ - един път седмично до клон на УниКредит Булбанк, гр. Кюстендил, ул. „Демокрация“ № 39.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 128940 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „в“ от ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за услуга по приложение № 2 е на стойност равна или по-висока от 500 000 лв. без вкл. ДДС, Възложителят провежда някоя от предвидените в чл. 18, ал. 1, т. 1-11 на ЗОП процедури. В настоящият случай, прогнозната стойност на целият обем на възлагане на услугите, предмет на поръчката, е в размер на 128 940 (сто двадесет и осем хиляди деветстотин и четиридесет) лева без начислен ДДС. Същевременно, към момента на стартиране на действия по възлагане на настоящата поръчка, на Възложителя са известни други поръчки за възлагане с идентичен или сходен предмет, като общата стойност на всички поръчки с идентичен или сходен предмет надвишава стойността по чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „в“ от ЗОП. С оглед на изложеното и доколкото не са налице предвидените в чл. 79, ал. 1 от ЗОП основания за провеждане на процедура на договаряне без предварително обявление, при спазване на прогласените в чл. 2, ал. 1 от ЗОП принципи Възложителят обявява „открита“ по вид процедура за възлагане на обществена поръчка, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта. Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на публични средства. Посредством прилагането на предвидения в ЗОП ред за открита процедура по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП, Възложителят цели и защитаване на обществения интерес, като насърчи конкуренцията и създаде равни условия и прозрачност при провеждане на процедурата.

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедурата се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

31.05.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

Борислав Маринов Борисов

VIII.2) Длъжност

Заместник-директор на Агенция "Митници", длъжностно лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, Съгласно Заповед № ЗАМ-551/32-127239/11.05.2017 г .