Версия за печат

00267-2017-0047

BG-Пловдив:

Решение за откриване на процедураРешение номер 17РОП41 от дата 31.05.2017 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

BG421, Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, За: Аделина Хасова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656752, E-mail: todor_todorov@plovdiv.bg, Факс: 032 660571

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление


IІI: Правно основание

Чл. 79, ал. 1, т. 9 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА И ПРИСТРОЙКА НА ПЛ. "ЦЕНТРАЛЕН" № 1, ГР. ПЛОВДИВ

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

Предмета на поръчката обхваща изготвяне и предаване в пълен обем на технически инвестиционен проект за основен ремонт на административна сграда и пристройка, находящи се на пл. Централен № 1, гр. Пловдив, включително съдействие за сключване на всички необходими предварителни договори с експлоатационните дружества, съгласуване на изготвения проект и получаване на становища от компетентните органи.

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Не е приложимо.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 83333 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата поръчка е за услуга, която е предшествана от процедура за конкурс за проект. С решение № 13РОП-107/14.11.2013 г. Кметът на община Пловдив открива процедура за провеждане на конкурс за проект за "Идеен проект за основен ремонт на административна сграда и пристройка на пл. "Централен" № 1". С решение № 13РОП-107(17)/11.03.2014 г., влязло в законна сила на 07.04.2014 г., са класирани участниците в конкурса за проект, съответно са изпълнени действията по изплащането на паричните награди, съгласно предварително обявените от Възложителя условия в процедурата за конкурс проект. В Обявлението и Документацията за участие на тази процедура изрично е посочено, че при наличие на осигурено финансиране резултатът от конкурса за проект е основание за провеждане на процедура на договаряне без обявление с класирания на първо място участник. В бюджета на община Пловдив за 2014 г. са били предвидени средства в размер на 93000,00 /деветдесет и три хиляди/ лв. с ДДС за изготвяне на технически проект за описания обект, във връзка с което е стартирана процедура на договяране по чл. 90 ал. 1, т.7 от ЗОП (отм.). На процедурата с уникален номер 00267-2014-0047 е извършен предварителен контрол от АОП, за което е издадено становище за законосъобразност по чл. 19, ал. 2, т. 24 от ЗОП (отм.). На преговорите не е постигнато съгласие между страните и не са изготвени необходимите документи за законосъобразно провеждане на процедурата, поради което същата е прекратена на основание Чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП (отм.). Към настоящия момент в бюджета на Община Пловдив са осигурени средства в рамзмер на 100000 лв. с ДДС, поради което е налице основание за стартиране на процедурата по чл. 79, ал. 1, т. 9 от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне

"ХХІІ век" ДЗЗД, с ръководители арх. Чавдар Тенев и арх. Димитър Паскалев, с посочен адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, п.к.4000, ул. "Петко Каравелов" № 21, ет.5

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Открита с решение №: 13РОП107 от 14.11.2013 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00267-2013-0114

VI: Одобрявам

поканата за участие
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.1) Допълнителна информация

Всички доказателства към настоящато решение са налични в Регистъра на обществените поръчки, на следните адреси: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333032313431 http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,662251&_dad=portal&_schema=PORTAL

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

31.05.2017 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Димитър Стоянов Кацарски

VIII.2) Длъжност

Зам.-кмет ОСУТСИ, упълномощен по чл. 7, ал. 1 от ЗОП съгласно Заповед №16ОА1356/07.06.2016г. на кмета на Община Пловдив